کلیدواژه‌ها = الکتروانسفالوگرافی
نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1013-1021

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ محمد زارع؛ مجید برکتین؛ رضا بصیرت نیا؛ نسیم تبریزی


تحلیل غیر خطی سیگنال مغزی کودکان مبتلا به نوشتار پریشی در حین و بعد از مهارت نوشتن جهت فهم بهتر عملکرد مغزی

دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393، صفحه 558-568

محبوبه پرستار فیض‌آبادی؛ محمدرضا یزدچی؛ مجید قشونی؛ پیمان هاشمیان


تشخیص تشنج در کودکان مبتنی بر مدل‌سازی الکتروانسفاگرافی با مدل فرآیند گوسی

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 985-996

زهرا امینی؛ حسین ربانی