کلیدواژه‌ها = هورمون رشد انسانی
ارزیابی جامع بیوانفورماتیکی بیان ترشحی هورمون رشد انسانی با توالی‌های راهنمای مناسب در Escherichia coli: مطالعه In Silico

دوره 35، شماره 440، مرداد و شهریور 1396، صفحه 890-899

عارف دوزنده جویباری؛ حمید رضا وزیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمد مهدی سوهانی