کلیدواژه‌ها = کلونینگ
کلونینگ، بیان و ارزیابی فعالیت اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آئروژینوزا

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1110-1118

جهانگیر لنگری؛ مجید گل‌کار؛ حسین خان‌احمد؛ مرتضی کریمی‌پور؛ رقیه آرزومند؛ رمضان بهزادی؛ رضا آهنگری کهن


بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده‌ی B

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1392-1404

زهرا خلیلی بروجنی؛ داریوش عابدی؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید