کلیدواژه‌ها = آسیب حاد کلیه
بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1405-1412

محسن میرمحمدصادقی؛ الهام فتوحی؛ هاجر بیگی حبیب‌آبادی؛ مژگان مرتضوی؛ سید محسن حسینی؛ مهدی نعمت بخش