کلیدواژه‌ها = خونریزی داخل جمجمه‌ای
بررسی ارتباط پلی مورفیسم Leu564Pro با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-33

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ حسین درگاهی؛ زهرا کاشانی خطیب؛ میثم کشیری؛ مریم سادات حسینی


بررسی ارتباط پلی مورفیسم G5/G4 ژن 1-PAI با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1985-1993

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ عباس قوطاسلو؛ میثم کشیری؛ حسنیه حسینی؛ مریم‌سادات حسینی