کلیدواژه‌ها = خطاهای پزشکی
تأثیر تاخیر در جداسازی سرم بر نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی

دوره 41، شماره 729، مهر و آبان 1402، صفحه 624-630

10.48305/jims.v41.i729.0624

مسعود مرعشی فرد؛ حسین وکیل پور؛ زهرا صیادی؛ حسین صادقی؛ اکبر فاطمی؛ خداکرم جهان بین


بررسی رعایت اصول نسخه‌نویسی در نسخ دانشجویان مقطع اینترنی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 282-291

لیلی صفائیان؛ جواد کبریایی‌زاده؛ منصور هاشمی فشارکی؛ سولماز سلامی