کلیدواژه‌ها = سلول بنیادی
تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1862-1870

مجتبی اسماعیلی؛ بتول هاشمی بنی؛ علی والیانی؛ نوشین امیرپور؛ بابک پورملاعباسی؛ محمد کاظمی


بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی


ارزیابی تأثیر Follicle stimulating hormone (FSH) بر القای کلونی‌زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2228-2237

پرویز تاجیک؛ محمدرضا مخبر‌ دزفولی؛ نفیسه علی‌قاضی؛ پیمان رحیمی‌فیلی؛ شیوا شفیعی