کلیدواژه‌ها = Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism
جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 79-85

بهادر حاجی محمدی؛ علی دهقانی؛ مهسا مقدم احمدی؛ گیلدا اسلامی؛ احمد عریان؛ سید علی یاسینی اردکانی؛ امین ظهورتبار؛ فرزانه میرزایی