کلیدواژه‌ها = Gas chromatography-mass spectrometry
بررسی مسیرهای جذب و سنتز کلسترول در بیماران قلبی- عروقی

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 385-391

10.22122/jims.v37i523.11144

فهیمه امیرخانی؛ غلامرضا نمازی؛ بنت‌الهدی حیات مقدم؛ مرتضی پورفرزام


بررسی نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 214-221

10.22122/jims.v37i519.10998

بنت‌الهدی حیات‌مقدم؛ فوزیه زادهوش؛ فهیمه امیرخانی؛ مرتضی پورفرزام


تعیین محدوده‌ی طبیعی و پروفایل ارگانیک اسیدهای ادرار در رده‌های سنی مختلف کودکان سالم ایران

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 417-431

اعظم دادخواه؛ مهین هاشمی پور؛ افشین فصیحی؛ بهارا براتی؛ مرتضی پورفرزام