کلیدواژه‌ها = سلول‌های T
بیان پذیرنده‌های NKG2D در سطح لنفوسیت‌های CD3+ و CD56+ در نمونه خون بیماران پره‌اکلامپسی و تأثیر سیلیمارین بر فعالیت این سلول‌ها در محیط کشت

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 95-102

10.48305/jims.2022.16312

علیرضا عندلیب؛ نفیسه اسمعیل؛ الهه زارعان؛ گلزار احمدی؛ فهیمه حسینی نسب؛ محدثه طغیانی


تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1816-1823

احسان الماسی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ افشین الماسی؛ وجیهه استادی


ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 610-620

محمد باقر توکلی؛ مجید خیرالهی؛ علی کیانی؛ محمد کاظمی؛ لیلا موهبت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مهناز رعایایی