کلیدواژه‌ها = آرام‌بخشی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1799-1805

10.22122/jims.v35i460.8900

پرویز کاشفی؛ نازنین مهین‌پرور؛ مریم خلیفه سلطانی خواجویی؛ پژمان منصوری؛ شاهین ثنایی