کلیدواژه‌ها = اسپرم
تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان

دوره 40، شماره 690، آذر و دی 1401، صفحه 800-817

10.48305/jims.v40.i690.0800

مینا زمانی الماسی؛ سمانه آقاجان‌پور؛ الهام حسینی؛ مهشید بذرافکن؛ سید امیر شاکر؛ مرجان صباغیان؛ محمدحسین نصر اصفهانی


اثرات نگهداری نمونه‌ی مایع منی در حرارت 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد بر روی حرکت، بقا و دناتوره شدن DNA اسپرم

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1181-1186

زهره ناطقیان؛ غلامرضا دشتی؛ شکوفه بقا زاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون بیرونی بر حرکت و زنده ماندن اسپرم در مردان نورموزواسپرمی

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 776-783

خاطره فاضلیان؛ غلامرضا دشتی؛ فرهاد گلشن ایرانپور؛ شکوفه بقازاده