کلیدواژه‌ها = ویروس آنفلوانزا
بررسی پتانسیل اثر بازدارندگی میوه‌ی آقطی سیاه بر تکثیر اولیه‌ی ویروس آنفلوانزا

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1607-1617

آمنه حسنی نژاد فراهانی؛ شهلا شاهسوندی؛ محمد ابراهیمی


تولید پروکاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یک واکسن کارآمد

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 841-853

سیاوش چلبیانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ بهرخ فرهمند؛ سید محمد علی علوی اصفهانی؛ منصوره طباطبائیان؛ علی ترابی