کلیدواژه‌ها = اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا
کلونینگ، بیان و ارزیابی فعالیت اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آئروژینوزا

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1110-1118

جهانگیر لنگری؛ مجید گل‌کار؛ حسین خان‌احمد؛ مرتضی کریمی‌پور؛ رقیه آرزومند؛ رمضان بهزادی؛ رضا آهنگری کهن