کلیدواژه‌ها = سرطان سینه
بررسی اثر سیتوتوکسیک کلرید کادمیم در رده‌ی سلولی 7–MCF سرطان سینه

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1291-1298

علی خجسته‌فر؛ مجتبی پنجه‌پور؛ محمود آقایی