کلیدواژه‌ها = سرطان سینه
تکنولوژی جدید بررسی مارژین در حین عمل در سرطان پستان: نامه به سردبیر

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 121-123

10.48305/jims.v42.i757.0121

نعیمه حیرانی زاده؛ مائده اسماعیل زاده؛ معصومه صفایی


بررسی اثر سیتوتوکسیک کلرید کادمیم در رده‌ی سلولی 7–MCF سرطان سینه

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1291-1298

علی خجسته‌فر؛ مجتبی پنجه‌پور؛ محمود آقایی