شاخص هاى دموگرافیک ، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک در سال 99-1398 مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه کودکان

10.48305/jims.2022.24279.0

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اطلاعات دموگرافیکی، بالینی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک به مدت یکسال بود.روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) به مدت یکسال صورت گرفت. 100 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان که مبتلا به ببیماری فیبروز کیستیک بودند، وارد مطالعه شدند و کلیه اطلاعات دموگرافیکی، بالینی و آزمایشگاهی بیماران ثبت گردید.  یافته ها: 58 درصد این بیماران پسر (58 نفر) و 42 درصد دختر (42 نفر) بودند. میانگین سنی بیماران 102 ماه و در محدوده سنی 5-15 سال بود. در 85درصد افراد تا قبل از یکسالگی بیماری تشخیص داده شده بود.62 درصد بیمارانی که در آنها حجم بازدمی با فشار در یک ثانیه اندازه گیری شد درگیری خفیف، 28 درصد درگیری متوسط و 10 درصد درگیری شدید نشان دادند. نتیجه گیری:  با توجه به ماهیت پیچیده بیماری سیستیک فیبروز و لزوم پایش دائمی بیماران در طول دوره زندگی، تجریه و تحلیل دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران و ثبت و استاندارد­سازی اطلاعات ضروری با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته میتواند گامی اساسی در جهت شناخت بهتر ابن بیماری در ایران و در نتیجه  افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی در مبتلایان را فراهم آورد.

عنوان مقاله [English]

Demographic, clinical and laboratory indicators of patients with cystic fibrosis in 2009-2010 referred to Imam Hossein Children's Hospital

نویسنده [English]

  • Mohsen Reisi
Pediatric pulmonology departement, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate and compare demographic, clinical and paraclinical information in patients with cystic fibrosis for one year.Methods: This cross-sectional study was performed in Imam Hossein (AS) Children's Hospital for one year . 100 patients referred to Imam Hossein (AS) Children's Hospital in Isfahan who had cystic fibrosis were included in the study and all demographic, clinical and laboratory information of the patients were recorded.Results: 58% of these patients were boys (58 patients) and 42% were girls (42 patients). The mean age of patients was 102 months and in the age range of 15-5 years. In 85% of patients, the disease was diagnosed before the age of one year. 62% of patients in whom expiratory volume was measured with pressure per second showed mild involvement, 28% moderate involvement and 10% severe involvement. Conclusion: Considering the complex nature of cystic fibrosis and the need for constant monitoring of patients throughout life, demographic, clinical and laboratory analysis of patients and recording and standardization of necessary information according to the progress made can be an essential step to identify It provided better disease in Iran and as a result increased quality of life and life expectancy in patients.


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 آبان 1401