تشخیص انتروباکترهای تولید کننده بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه های بالینی : مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات عفونی اطفال ، پژوهشکده بیماری های واگیر، دانشگاه علو پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

10.48305/jims.2022.41138.1194

چکیده

مقدمه: ظهور انتروباکترهای تولیده کننده کارباپنماز و بتالاکتاماز وسیع الطیف یک تهدید برای سلامت جهانی می باشد . تشخیص سریع و صحیح این سویه ها جهت کنترل عفونت های بیمارستانی و درمان صحیح نقش کلیدی دارد. در این مطالعه روش های تشخیص انتروباکترهای مولد کارباپنماز و بتالاکتاماز وسیع الطیف با تمرکز بر خلاصه تکنیک های مبتنی بر کشت و روش های مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها: تحقیق حاضر از نوع مروری است. که در آن مقالات منتشر شده طی سالهای 1381 تا 1401 در پایگاههای معتبر بین المللی Scopus ،PubMed، Scholar ,Google Web of Science, Science direct جستجو گردید.

یافته ها : برای شناسایی انتروباکترهای تولیده کننده کارباپنماز و بتالاکتاماز وسیع الطیف روش های مرسوم کشت ، روش های بیوشیمیایی ، طیف سنجی جرمی ، روش های مولکولی ، توالی یابی نسل بعدی ، ریز آرایه ها، توالی یابی کل ژنوم ، سیستم مبتنی برهیبریداسیون ، سنجش ید نشاسته ، ایمونوکروماتوگرافی،رنگ سنجی ، طیف سنجی جرمی ، سنجش الکتروشیمیایی و فلوسایتومتری مورد استفاده می باشند.

بحث: MALDI–TOF(matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight) ، توالی یابی نسل بعدی و توالی یابی کل ژنوم از جمله تکنیک های نوین و منتخب جهت تشخیص و شناسایی انتروباکترهایتولیده کننده کارباپنماز و بتالاکتاماز وسیع الطیف می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection Extended-Spectrum Beta-Lactamase- and Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae isolates from clinical samples; Narrative Review

نویسندگان [English]

 • golnar rahimzadeh 1
 • Mohammad Sadegh Rezai 2
1 Assistant Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background : The emergence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase- and Carbapenemase- Producing Enterobacteriaceae is a threat to global health. Fast and correct detection of these strains plays a key role in controlling nosocomial infections and correct treatment. In present study, the detection methods of carbapenemase and broad-spectrum β-lactam-producing Enterobacteriaceae have been investigated, focusing on the summary of culture-based techniques and molecular methods.Methods: The present study is a narrative review. The articles published between 2000 and 2022 were searched in international authoritative databases Scopus, PubMed, Scholar, Google, Web of Science, Science direct.Findings: To identify Extended-Spectrum Beta-Lactamase- and Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae, conventional culture methods, biochemical methods, mass spectrometry, molecular methods, next generation sequencing, microarrays, whole genome sequencing, hybridization-based system, starch iodine assay, immunochromatography, colorimetry, mass spectrometry, electrochemical measurement, and flow cytometry are used.Conclusion: To detect of Extended-Spectrum Beta-Lactamase- and Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae, MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight), next-generation sequencing and whole genome sequencing are among the new and selected techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

 • carbapenemase
 • Beta-Lactamases
 • Enterobacteriaceae
 • Phenotypic techniques
 • Molecular techniques

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 12 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1401