بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استاد روان پزشکی ، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.48305/jims.2022.24219.0

چکیده

زمینه  افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی، بین جنسیتی که برای آن ها تعیین شده است  و جنسیت تجربه شده/ ابراز شده خود، ناهمخوانی محسوسی دارند. این مطالعه با هدف اطلاع از نگرش والدین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی در مورد وضعیت فرزندشان می­باشد. روش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش استراوس و کوربین ورژن 98 استفاده شد.  با روش نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از والدین افراد دچار  اختلال هویت جنسی ارجاع شده به بیماستان ابن سینا مشهد، در سال 1399 ، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.از نرم افزار MAXQDA به منظور سازمان دهی و کدگذاری داده های کیفی استفاده شد.یافته ها  در مجموع15 مصاحبه و 121 کد مفهومی استخراج شد. 58 درصد از فرزندانی که دچار اختلال هویت جنسی بودند دختر و بودند. میانگین سن این افراد در زمان شرکت در مطالعه 24 سال، میانگین سن تصمیم گیری برای انجام عمل جراحی 21 سال و میانگین سن شروع علائم در کودکی 9 سال بود. یافته های بدست آمده در این مطالعه، در شش طبقه اصلی با عناوین تجربه والدین از کودکی فرزند دچار اختلال هویت جنسی، رفتارهای مشاهده شده نامتعارف در نوجوانی و جوانی فرد مبتلا به اختلالات جنسی از دید والدین، احساسات والدین، سو رفتار والدین، علل ایجاد این مشکل از دید والدین، تجربه خود فرد از اختلال هویت جنسی قرار گرفتند.نتیجه گیری: نقش آموزش تخصصی به والدین بطور مثال در حوزه آموزش و پروش جهت تشخیص مناسب و پیشگیری مناسب الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the process of understanding and experience of parents of people with sexual dissatisfaction about their child: A qualitative study with a grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • maliheh ziaee 1
  • ali talaei 2
  • ali Taghipoor 3
1 MD. Community Medicine Specialist, Assistant Professor of Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
2 Transgender Studies Centre, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Centre, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor, Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

background:People with gender dissatisfaction have a marked discrepancy between the gender assigned to them  and their experienced / expressed gender. The aim of this study was to investigate the process of perception and experience of parents of people with sexual dissatisfaction about their child.Methods:Strauss and Corbin version 98 was used to analyze the data. In an accessible and purposeful sampling method, 15 unstructured in-depth interviews were conducted with 15 parents of individuals with sexual identity disorders referred to Ibn Sina Hospital in Mashhad in 1399. MAXQDA software was used to organize and encode qualitative data.findings: A total of 15interviews and 121 concept codes were extracted. 58% of the children with sexual identity disorder who participated in the study were girls. The mean age of these individuals at the time of participation in the study was 24 years, the mean age of decision to perform surgery was 21 years, and the mean age of onset of symptoms in childhood was 9 years. Findings obtained in this study, in six main categories with the titles of parents 'experience of childhood of a child with sexual identity disorder, abnormal behaviors observed in adolescence and youth of a person with sexual disorders from the parents' point of view, parents 'feelings, parents' misbehavior, causes This problem was posed by parents, the individual's own experience of sexual identity disorder.Conclusion:the role of specialized education for parents, for example in the field of education, is necessary for proper diagnosis and proper prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender identity disorder
  • experience
  • grounded theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 27 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آذر 1401