دوره و شماره: دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389، صفحه 303-376 
تأثیر گلوکز بر حرکات جنین

نسرین سرافراز؛ سیمین منتظری؛ نجیمه سعادتی؛ سید محمود لطیفی


بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد

مهناز نیک آیین؛ مریم حاتم زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن زاده؛ زهرا موسوی؛ مهدی رفیعی


نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

سید حمید زرکش اصفهانی؛ حمید زاهد نسب؛ محمد رضا جبل عاملی؛ آرش بابایی؛ احسان بهرامی