دوره و شماره: دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390 
بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد

صفحه 1229-1234

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی نیا؛ سید حسین میرلوحی؛ فرهاد پژنگ


آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران

صفحه 1248-1254

مهتاب ضرغام؛ اصغر قلمکاری؛ محمد هاتف خرمی؛ اصغر دادخواه؛ حمید مزدک؛ محمد یزدانی