دوره و شماره: دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390 
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی


بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن

صفحه 1822-1830

عالیا صابری؛ شادمان نعمتی؛ احسان کاظم‌نژاد؛ عبدالرحیم کوشا؛ رضا جعفری شکیب؛ محمد باقر مالکی


بررسی روند درازمدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخص‌های بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان

صفحه 1831-1843

شادی بابازاده؛ علیرضا عندلیب؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطبائیان؛ حمید امامی؛ آتوسا ادیبی؛ فریبا طالقانی؛ مژگان اعلم صمیمی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ مهناز رعایایی؛ محسن حسینی


مقایسه‌ی نتایج ترمیم اولیه‌ی جراحی سینوس پیلونیدال ساکرال در دو تکنیک Tie over و Closed suction drainage

صفحه 1844-1850

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ علی‌اصغر صلاحی کجور؛ رضا سلوکی؛ امیرحسین داورپناه جزی