دوره و شماره: دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391 
میزان غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم در زنان 35 تا 60 ساله‌ی شهرستان اصفهان

صفحه 1542-1549

زیبا فرج‌زادگان؛ سیده فاطمه نوربخش؛ مهناز مستأجران؛ امیر لقمانی


تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد پس از عمل ترمیم دیواره‌های قدامی و خلفی واژن

صفحه 1559-1569

میترا جبل عاملی؛ مصطفی عابدی؛ صفورا روح‌الامین؛ علی مهرابی کوشکی


بایکلاسترینگ سری‌های زمانی همبسته در داده‌های میکروآرایه

صفحه 1586-1598

حسین تقی زاد؛ علیرضا مهری دهنوی؛ مجید محمد بیگی


بررسی مروری اثربخشی و ایمنی داروهای ضد عامل نکروز دهنده‌ی تومور (TNF) در درمان انواع آرتریت

صفحه 1599-1610

مینا نجاتی؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ پریسا ابویی؛ هادی بیهقی