دوره و شماره: دوره 32، شماره 295، مرداد و شهریور 1393