دوره و شماره: دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394 
ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن

صفحه 171-182

ناهید حیدری هفشجانی؛ شمسی نادری؛ رسول صالحی؛ پروانه نیک‌پور؛ مهران مدرس صادقی؛ زهرا حجازی؛ حسین خان‌احمد


بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

صفحه 194-202

مصطفی مظاهری؛ مسعود مختاری؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی