دوره و شماره: دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394 
طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی

صفحه 722-730

مریم حاج رسولی‌ها؛ مجید محمدبیگی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهناز خانی


بررسی فراوانی و ارتباط پلی‌مورفیسم TIM-3-1541C>T در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 739-746

فریبا مزروعی سبدانی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ حمید زرکش اصفهانی


تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی

صفحه 755-769

اکرم صادقی؛ شهناز رضوی؛ جواد حامی؛ ابراهیم اسفندیاری