دوره و شماره: دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394 
بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389

صفحه 1718-1729

فرزاد قشلاقی؛ نسترن ایزدی مود؛ علی سلیمان‌پور؛ گیتا منتظری؛ معصومه رحمانی جویباری