دوره و شماره: دوره 34، شماره 377، خرداد و تیر 1395 
ارتباط بین کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی با سرمایه‌ی روان‌شناختی بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis

صفحه 335-340

سعیده رهنما؛ زهرا باقرصاد؛ مریم شیرازی؛ احمد چیت‌ساز؛ مسعود اعتمادی‌فر