دوره و شماره: دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395 
شناسایی گونه‌های عامل Leishmaniasis پوستی در شهرستان درگز

صفحه 1582-1589

عبدالمجید فتی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ الهام مقدس؛ فائزه‌‌سادات موسوی وفا؛ سید علی‌اکبر شمسیان


بررسی دز جذبی و محاسبه ریسک بروز سرطان ثانویه تیروئید در رادیوتراپی تمام مغز

صفحه 1590-1594

مهتاب احمدی؛ محمد باقر توکلی؛ علیرضا عموحیدری؛ زهرا علیرضایی