دوره و شماره: دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396 
بررسی نتایج درمان جراحی فاشیکتومی بیماران مبتلا به دوپویترن

صفحه 285-290

ابوالقاسم زارع‌زاده؛ عبدالرسول لایقی؛ سید محمد حسین جمال الدینی


شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌زا در استان تهران در سال 1394

صفحه 303-309

سامان معروفی‌زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ آرزو اسماعیل‌زاده؛ بهناز نوید؛ مریم محمدی؛ رضا عمانی سامانی