دوره و شماره: دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396 
استیگمای (انگ) افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

صفحه 488-495

غلامرضا خیرآبادی؛ میترا نکویی شهرکی؛ محمدرضا مراثی


بررسی فراوانی ژن‌های exoU و exoS در Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی در کرمانشاه

صفحه 496-502

کمال احمدی؛ سیاوش وزیری؛ سیدحمید رضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ ماندانا افشاریان؛ احمد تاجه میری؛ مهسا کاشف؛ محسن عزیزی