دوره و شماره: دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396 
رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سال 1394

صفحه 1812-1822

10.22122/jims.v35i460.8915

آناهیتا بابک؛ زیبا فرج زادگان؛ محمد رضا مساح؛ کمال حیدری؛ راضیه امیدی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی