دوره و شماره: دوره 36، شماره 486، مرداد و شهریور 1397 
بررسی علل لوله‌گذاری مجدد داخل تراشه‌ای در بیماران با مسمومیت حاد

صفحه 743-749

10.22122/jims.v36i486.10151

نسترن ایزدی مود؛ پریسا جعفری خوزانی؛ مرجان منصوریان؛ غلامرضا معصومی؛ احمد یراقی


بررسی شیوع انواع سردرد در بیماران صرع مقاوم به درمان

صفحه 757-762

10.22122/jims.v36i486.10135

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ محمد زارع؛ سید نوید نقیبی؛ نسیم تبریزی؛ ایمان صالحی