دوره و شماره: دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397 
مقدمه‌ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست‌های مورد استفاده در آن

صفحه 823-837

10.22122/jims.v36i488.10056

الهام قنبری؛ لیلا ناصری؛ مظفر خزاعی؛ محسن اکبری؛ فاطمه الهیان؛ سیدعباس میرزایی؛ اکرم علیزاده