دوره و شماره: دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397 
ترجمه و روان‌سنجی مقیاس سنجش استیگمای درک شده‌ی ناباروری

صفحه 1457-1462

10.22122/jims.v36i506.10762

محبوبه تائبی؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی؛ نورالسادات کریمان