دوره و شماره: دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398 
بررسی فراوانی و علل آسیب‌های دستکش‌های جراحی در اعمال جراحی ارتوپدی

صفحه 522-528

10.22122/jims.v37i527.11563

محمد قاسم بندی؛ سعید جزینی درچه؛ حسن فرهمند؛ جابر ذبیحی‌راد؛ الهه موسوی