دوره و شماره: دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398 
مقابله با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

صفحه 608-616

10.22122/jims.v37i529.11019

سمیرا گلعذار؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ عباس عبادی؛ زهره کشاورز؛ فرید زایری


بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

صفحه 617-623

10.22122/jims.v37i529.11673

ندا مستوفی‌زاده؛ عطیه رشیدی؛ الهام هاشمی دهکردی؛ مهین هاشمی‌پور؛ آرزو عتاری؛ مهریار مهرکش؛ یحیی مدیحی