دوره و شماره: دوره 37، شماره 534، مرداد و شهریور 1398 
نقش‌های دستیار اطلاعات بالینی در تیم‌های بالینی: نامه به سردبیر

صفحه 813-815

10.22122/jims.v37i534.11946

مرضیه طهماسبی؛ علیرضا رحیمی؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ پیمان ادیبی