نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی باکتریال آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگی باکتریال پیدا خواهد کرد؟ [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 67-71]
 • آلودگی صوتی اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 44-48]

ا

 • اختلال کمبود توجه بررسی کارکردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 61-67]
 • استاپدکتومی بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان رکابی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 49-52]
 • استاپدوتومی بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان رکابی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 49-52]
 • استرس صوتی اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 44-48]
 • اسیدآسکوربیک اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 57-60]
 • انتقال استخوانی بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان رکابی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 49-52]
 • ایران بررسی اپیدمیولوژیک پنج ساله لیشمانیازیس جلدی در ایران (1384–1380 [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 8-13]
 • اینتر لوکین شش ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 1-7]

ب

 • بیش فعالی بررسی کارکردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 61-67]

پ

 • پروپوفل آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگی باکتریال پیدا خواهد کرد؟ [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 67-71]
 • پیامد بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 26-30]
 • پیوند کلیه بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 26-30]

ت

 • تری‌آسیل‌گلیسرول بررسی‌ تغییرات کورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 35-38]

خ

 • خویشاوند بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 26-30]

د

 • درمان بررسی پاسخ درمانی بیماران ویتیلیگو به لوامیزول و کلوبتازول و [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 38-45]
 • دونده بررسی‌ تغییرات کورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 35-38]
 • دیسفاژی گزارش یک مورد نادر دیسفاژی به علت بیماری forestier یا DISH [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 76-78]

ر

 • رد پیوند بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 26-30]
 • رژیم غذایی اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 57-60]

ز

 • زایمان به روش طبیعی مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 21-25]

س

 • سپسیس نوزادی ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 1-7]
 • سرنگ آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگی باکتریال پیدا خواهد کرد؟ [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 67-71]
 • سزارین مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 21-25]
 • سندرم توره بررسی کارکردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 61-67]

ظ

 • ظرفیت تبادل بررسی تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 53-56]
 • ظرفیت کلی ریه بررسی تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 53-56]

ع

 • عفونت‌های قارچی بررسی فراوانی عفونتهای قارچی گوش خارجی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 72-75]
 • عوارض بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 26-30]

ف

 • فعالیت ضد قارچی فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 30-36]
 • فلوکونازول فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 30-36]

ک

 • کارکردهای اجرایی بررسی کارکردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 61-67]
 • کارهارت ناچ بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان رکابی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 49-52]
 • کاندیدا آلبیکنس فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 30-36]
 • کشت خون ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 1-7]
 • کلوبتازول بررسی پاسخ درمانی بیماران ویتیلیگو به لوامیزول و کلوبتازول و [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 38-45]
 • کنترل بیماریها بررسی اپیدمیولوژیک پنج ساله لیشمانیازیس جلدی در ایران (1384–1380 [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 8-13]
 • کندر فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 30-36]
 • کورتیزول بررسی‌ تغییرات کورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 35-38]

گ

 • گوش خارجی بررسی فراوانی عفونتهای قارچی گوش خارجی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 72-75]

ل

 • لوامیزول بررسی پاسخ درمانی بیماران ویتیلیگو به لوامیزول و کلوبتازول و [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 38-45]
 • لوپوس اریتماتوز بررسی تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 53-56]
 • لیپوپروتئین ها اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 57-60]
 • لیپیدها اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 57-60]
 • لیشمانیازیس جلدی بررسی اپیدمیولوژیک پنج ساله لیشمانیازیس جلدی در ایران (1384–1380 [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 8-13]

م

 • مجرای گوش بررسی فراوانی عفونتهای قارچی گوش خارجی [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 72-75]
 • منواکسید کربن ریه بررسی تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 53-56]

ن

 • نوزاد رسیده مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 21-25]

و

 • ورزشهای استقامتی بررسی‌ تغییرات کورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 35-38]
 • ویال آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگی باکتریال پیدا خواهد کرد؟ [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 67-71]
 • ویتیلیگو بررسی پاسخ درمانی بیماران ویتیلیگو به لوامیزول و کلوبتازول و [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 38-45]

ه

 • هموگلوبین خون بندناف مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 21-25]
 • هموگلوبین مادر مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 21-25]
 • هیپوکامپوس اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 44-48]

ی

 • یادگیری اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت [دوره 24، شماره 82، 1385، صفحه 44-48]