نمایه کلیدواژه ها

ت

  • تریامسینولون بررسی اثر بخشی تزریق تریامسینولون داخل توربینیت تحتانی در مقایسه با مصرف ستیریزین به مدت یک ماه در بیماران دچار رینیت آلرژیک [دوره 27، شماره 92، 1387، صفحه 9-14]

ر

  • رینیت آلرژیک بررسی اثر بخشی تزریق تریامسینولون داخل توربینیت تحتانی در مقایسه با مصرف ستیریزین به مدت یک ماه در بیماران دچار رینیت آلرژیک [دوره 27، شماره 92، 1387، صفحه 9-14]

س

  • ستیریزین بررسی اثر بخشی تزریق تریامسینولون داخل توربینیت تحتانی در مقایسه با مصرف ستیریزین به مدت یک ماه در بیماران دچار رینیت آلرژیک [دوره 27، شماره 92، 1387، صفحه 9-14]

ک

  • کیفیت زندگی بررسی اثر بخشی تزریق تریامسینولون داخل توربینیت تحتانی در مقایسه با مصرف ستیریزین به مدت یک ماه در بیماران دچار رینیت آلرژیک [دوره 27، شماره 92، 1387، صفحه 9-14]