نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اکسیژنه تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 256-261]
 • آپوپتوز بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 17-22]
 • آپوپتوز تأثیر دو شدت متفاوت تمرینی تناوبی بر بیان ژن پروتئین‌هایBcl-2 وBax بافت عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی نر [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 451-458]
 • آپوپتوز اثردرمانی امواج فراصوت در حضور نانوکامپوزیت‌ ترکیبی اکسید روی/طلا بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 917-923]
 • آتروفی تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی عضلانی رت‌های نر سالمند [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1016-1022]
 • آربوویروس‌ها ویروس سیندبیس در ایران و کشورهای همجوار- یک مطالعه‌ی مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 602-610]
 • آرتریت روماتوئید اثر محافظتی عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی کبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش‌های صحرایی [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 307-317]
 • آرتریت روماتوئید تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1052-1058]
 • آرنج تنیس بازان تأثیر تزریق کورتیکواستروئید با و بدون نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 202-208]
 • آریتمی قلبی ویژگی‌ها، تظاهرات بالینی و فراوانی رپولاریزاسیون زودرس بطنی در کودکان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 685-692]
 • آسپاراژیناز تولید داروی نوترکیب آسپاراژیناز باکتری E.coli در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 950-956]
 • آستروسایتوما ضریب انتشار ظاهری بعد از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به تومور آستروسیتوما و رابطه‌ی آن با حجم تومور- دز [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 571-577]
 • آسکوربیک اسید اثر تجویز توأم تیامین و ویتامین C بر کاهش میزان مرگ در بیماران مبتلا به سپسیس شدید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 825-831]
 • آسیب ری پرفیوژن اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • آکروزوم تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 800-817]
 • آگاهی سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 991-998]
 • آگلوتیناسیون شناسایی کاندیدمی به روش آگلوتیناسیون با استفاده از نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 248-255]
 • آلیوم اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 873-879]
 • آمفتامین عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 435-442]
 • آموزش تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 318-324]
 • آموزش از راه دور مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 738-742]
 • آموزش بالینی کیفیت تدریس بالینی در دوره‌های دستیاری: بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی EFFECT [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 152-158]
 • آموزش به بیمار نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 421-428]
 • آموزش پزشکی رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت در ارزشیابی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 345-348]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 76-84]
 • آنتی‌اکسیدان بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 981-990]
 • آنتی‌بادی شناسایی کاندیدمی به روش آگلوتیناسیون با استفاده از نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 248-255]
 • آنتی‌ژن Ki-67 آنتی‌ژن Ki-67؛ یک شناساگر زیستی پیشگویی‌کننده‌ی ارزشمند برای پیش‌آگهی لوسمی لنفوستیک مزمن [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 865-872]
 • آنزیم تولید داروی نوترکیب آسپاراژیناز باکتری E.coli در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 950-956]
 • آنژیوتانسین اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • آنمی فقر آهن بررسی ارتباط پلی مورفیسم TMPRSS6 rs4820268 با کم خونی فقر آهن در جمعیت ساکن در استان کردستان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 55-61]
 • آیریسین نقش آیریسین در اندام‌های مختلف بدن انسان با تأکید بر تأثیرات مفید در هموستاز گلوکز [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 84-94]

ا

 • اپی توپ طراحی واکسن مولتی اپی‌توپی بر علیه تریکوموناس واژینالیس با استفاده از ایمونوانفورماتیک [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 130-138]
 • اپیدمیولوژی فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 392-397]
 • اپیدمیولوژی مروری بر کاندیدا اوریس، قارچ بیماری‌زای نو ظهور مقاوم به دارو [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 550-562]
 • اپیدمیولوژی ویروس سیندبیس در ایران و کشورهای همجوار- یک مطالعه‌ی مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 602-610]
 • اتامبوتول و پیرازین آمید مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 654-658]
 • اتانول مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 223-230]
 • اتوپسی توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391 [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 217-222]
 • اتوفاژی تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی عضلانی رت‌های نر سالمند [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1016-1022]
 • اختلالات استرسی مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 331-344]
 • اختلالات حافظه مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 223-230]
 • اختلالات رشد تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1037-1043]
 • اختلالات مرتبط با تروما ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما ترجمه ‌شده به زبان فارسی در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 972-980]
 • اختلال استرس پس از سانحه ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما ترجمه ‌شده به زبان فارسی در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 972-980]
 • اختلال انعقاد خون توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391 [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 217-222]
 • اختلال شناختی خفیف تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 900-907]
 • ادراک رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 490-497]
 • ادراک بیماری نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 115-123]
 • ارزشیابی برنامه رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت در ارزشیابی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 345-348]
 • ارزیابی مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 783-788]
 • ارزیابی آموزشی مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 738-742]
 • اسپرم تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 800-817]
 • اسپرماتوژنز تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 800-817]
 • اسپرماتوژنز بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 981-990]
 • اسپکت ارزیابی اثر اعمال فیلترهای مختلف برای ارتقاء کیفیت تصاویر توموگرافی کامپیوتری با انتشار تک فوتون پرفیوژن میوکارد [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 624-631]
 • اسپیرولینا اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 509-516]
 • اسپیرومتری شاخص‌هاى دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 775-782]
 • استئوآرتریت مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 563-570]
 • استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 481-489]
 • استامینوفن مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 443-450]
 • استفراغ تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 349-355]
 • استقامت بدنی تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی عضلانی رت‌های نر سالمند [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1016-1022]
 • اسطوخودوس مقایسه‌ی تأثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس و گل سرخ بر پیشگیری از بروز سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلب [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 300-360]
 • اسکلت سلولی تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 800-817]
 • اسید کلروژنیک بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 981-990]
 • اسیدهای چرب تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • اشتها اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 509-516]
 • اشتها اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 729-737]
 • اشعه‌ی یونیزان بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 981-990]
 • اصفهان ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397 [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 818-824]
 • اضافه وزن عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 539-549]
 • اضطراب مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 331-344]
 • اضطراب نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 789-799]
 • اعتبار تشخیصی ارزش تشخیصی CRP با حساسیت بالا در شناسایی نوزادان نارس مبتلا به سپسیس [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 363-367]
 • افسردگی نقش میانجیگرانه‌ی شاخص توده‌ی بدنی در رابطه‌ی بیماری‌های متابولیک (دیابت و چربی خون) با افسردگی در سالمندان [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 647-653]
 • افسردگی نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 789-799]
 • اگزالات کلسیم اثر عصاره‌ی الکلی زیره سیاه (نیگلا ساتویا) بر اندازه‌ی سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کلیه‌ی اگزالات کلسیمی [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 103-108]
 • اگزون توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 924-930]
 • التهاب اثر محافظتی عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی کبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش‌های صحرایی [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 307-317]
 • التهاب تأثیر فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا بر میزان آسیب بافت عضله در رت‌های نر ویستار [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 593-601]
 • امواج فراصوت بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 17-22]
 • امواج فراصوت اثردرمانی امواج فراصوت در حضور نانوکامپوزیت‌ ترکیبی اکسید روی/طلا بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 917-923]
 • ان-استیل مورامیل ال-آلانین آمیداز نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 481-489]
 • انتروباکتر تشخیص انتروباکترهای تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه‌های بالینی: مروری [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 743-758]
 • انتروکوک شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 532-538]
 • انتروکوکوس مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1044-1051]
 • اندازه‌گیری مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 368-374]
 • اندازه‌گیری تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1037-1043]
 • اندازه‌گیری درد تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1052-1058]
 • اندانسترون مقایسه‌ی تأثیر ترکیب دیمن‌هیدرینات- متوکلوپرامید، دیمن‌هیدرینات- اندانسترون و دیمن‌هیدرینات به تنهایی بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی وریدی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 23-32]
 • اندومتر میزان تطابق بین یافته‌های هیستوپاتولوژی کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1067-1073]
 • انعطاف‌پذیری نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 789-799]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 115-123]
 • انفارکتوس حاد میوکارد ارتباط هورمون‌های تیروئیدی با میزان ST-resolution در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه‌ی ST تحت آنژیوپلاستی اولیه [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 165-171]
 • انگل تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 517-523]
 • اورمی مقایسه‌ی اثر داروی گیاهی شاتره با گاباپنتین در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 966-971]
 • ایبوپروفن مقایسه‌ی تأثیر پیشگیرانه‌ی ایبوپروفن وریدی و پیروکسیکام عضلانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 710-717]
 • ایران ویروس سیندبیس در ایران و کشورهای همجوار- یک مطالعه‌ی مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 602-610]
 • ایران ارزیابی قدرت اثربخشی بنزالکونیوم کلراید بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در ایران: یک مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1115-1120]
 • ایزوپروترونول اثرات محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با کورکومین بر روی فیبروز قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 1008-1015]
 • ایزونیازید مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 654-658]
 • ایسکمی اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • ایسکمی میوکارد اثرات محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با کورکومین بر روی فیبروز قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 1008-1015]
 • ایسکیمی قلبی مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 783-788]
 • اینترلوکین تأثیر فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا بر میزان آسیب بافت عضله در رت‌های نر ویستار [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 593-601]
 • ایندوسیانین گرین ارزیابی خاصیت ضد سرطانی درمان جدید پلاسمای اتمسفری سرد با حساس‌کننده‌ی نوری ایندوسیانین گرین در مهار سلول‌های ملانوما [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 272-277]

ب

 • بارداری مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 223-230]
 • بارداری تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]
 • بازدارنده‌ی جذب مجدد سروتونین فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 857-864]
 • بافت بیضه بهبود روند اسپرماتوژنز و قدرت باروری موش‌های تحت تابش پرتو یونیزان با استفاده از اسید کلروژنیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 981-990]
 • باکتری شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 532-538]
 • باکتری‌ها ارزیابی قدرت اثربخشی بنزالکونیوم کلراید بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در ایران: یک مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1115-1120]
 • بتالاکتامازها تشخیص انتروباکترهای تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه‌های بالینی: مروری [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 743-758]
 • بخش مراقبت‌های ویژه مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 231-239]
 • بخش مراقبت‌های ویژه فراوانی ژن‌های متالوبتالاکتاماز و بتالاکتامازهای طیف گسترده در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1085-1095]
 • برنامه‌های غربالگری تشخیصی روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 109-114]
 • برنامه‌ی درسی مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 738-742]
 • بروز ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397 [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 818-824]
 • بروملین اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 524-531]
 • بلاستوسیستیس فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 288-294]
 • بلوک نخاعی افزودن منیزیم، نئوستیگمین و فنتانیل به روپی‌واکائین بر خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در اعمال جراحی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 766-774]
 • بهبود تصویر ارزیابی اثر اعمال فیلترهای مختلف برای ارتقاء کیفیت تصاویر توموگرافی کامپیوتری با انتشار تک فوتون پرفیوژن میوکارد [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 624-631]
 • بیان ژن ررسی RNA بلند غیر کدکننده NORAD در بافت تومور پستان زنان ایرانی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 467-473]
 • بیان ژن؛ مطالعه‌ی مورد- شاهدی بررسی ارتباط بیان ژن MYC و RNA غیر کد کننده‌ی lnc-myc-2-34 dup1 در بیماران لوسمی لنفوبلاستیک حاد [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 412-420]
 • بیس‌فنول‌آ اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 524-531]
 • بیماری رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 490-497]
 • بیماری ژنتیکی شاخص‌هاى دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 775-782]
 • بیماری عروق کرونر نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 115-123]
 • بیماری عروق کرونر ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 759-765]
 • بیماری قلبی- عروقی آترواسکلروتیک ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 759-765]
 • بیماری مادرزادی قلبی روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 459-466]
 • بیماری‌های پستان فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 392-397]
 • بیماری‌های قلبی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 957-965]
 • بیماری‌های قلبی- عروقی روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 109-114]
 • بیماری‌های متابولیک نقش میانجیگرانه‌ی شاخص توده‌ی بدنی در رابطه‌ی بیماری‌های متابولیک (دیابت و چربی خون) با افسردگی در سالمندان [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 647-653]
 • بیماری‌های نورودژنراتیو اثر کورکومین در القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های عصبی [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 611-616]
 • بیوفارماسئوتیکس تولید داروی نوترکیب آسپاراژیناز باکتری E.coli در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 950-956]
 • بیوفیلم ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره ی ساتوریا خوزستانیکا [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 1-8]
 • بیوفیلم ارزیابی توانایی تشکیل بیوفیلم، آنزیم‌های هیدرولیتیک و حساسیت ضد قارچی سلول‌های پلانکتونیک گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه‌های بالینی مختلف [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 942-949]
 • بیو مارکر آنتی‌ژن Ki-67؛ یک شناساگر زیستی پیشگویی‌کننده‌ی ارزشمند برای پیش‌آگهی لوسمی لنفوستیک مزمن [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 865-872]
 • بیومارکرها ررسی RNA بلند غیر کدکننده NORAD در بافت تومور پستان زنان ایرانی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 467-473]

پ

 • پاپیلای دندان تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 256-261]
 • پاندمی کووید-19 مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 738-742]
 • پپتید‌های نفوذ یاخته‌ای پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]
 • پرتودرمانی بررسی و مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های هدف و در معرض خطر در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش پرتودرمانی سه بعدی تطبیقی و پرتودرمانی با شدت تعدیل شده [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 159-164]
 • پرتودرمانی ضریب انتشار ظاهری بعد از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به تومور آستروسیتوما و رابطه‌ی آن با حجم تومور- دز [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 571-577]
 • پرتودرمانی اثر درمانی ترکیب اشعه‌ی ایکس و نانوذرات اکسید آهن متصل به داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 640-646]
 • پرتودرمانی مقایسه‌ی دزیمتریک روش‌های پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی مارپیچی برای سرطان‌های سر و گردن با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1023-1028]
 • پرتودرمانی با شدت تعدیل شده بررسی و مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های هدف و در معرض خطر در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش پرتودرمانی سه بعدی تطبیقی و پرتودرمانی با شدت تعدیل شده [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 159-164]
 • پرتودرمانی تطبیقی مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی مقایسه‌ی دزیمتریک روش‌های پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی مارپیچی برای سرطان‌های سر و گردن با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1023-1028]
 • پرتودرمانی سه بعدی تطبیقی بررسی و مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های هدف و در معرض خطر در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش پرتودرمانی سه بعدی تطبیقی و پرتودرمانی با شدت تعدیل شده [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 159-164]
 • پرتونگاری تشخیصی کاربرد مواد جایگزین سرب در حفاظ‌های بکار رفته برای تضعیف پرتوهای ایکس و گاما در محدوده‌ی انرژی‌های رادیولوژی تشخیصی: مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 832-842]
 • پرسپترون چند لایه بررسی عوامل مرتبط با سرطان معده با رویکرد شبکه‌ی عصبی و رگرسیون لجستیک چندگانه: مطالعه‌ی مورد-شاهدی [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 880-889]
 • پرسش‌نامه‌ی EFFECT کیفیت تدریس بالینی در دوره‌های دستیاری: بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی EFFECT [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 152-158]
 • پرسش‌نامه‌ی تاریخچه تروما ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما ترجمه ‌شده به زبان فارسی در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 972-980]
 • پرفشاری خون رنوواسکولر بررسی ارتباط بین سنگ کلیه و فشارخون سیستمیک در کودکان و نوجوانان [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 145-151]
 • پره‌اکلامپسی بیان پذیرنده‌های NKG2D در سطح لنفوسیت‌های CD3+ و CD56+ در نمونه خون بیماران پره‌اکلامپسی و تأثیر سیلیمارین بر فعالیت این سلول‌ها در محیط کشت [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 95-102]
 • پروبیوتیک شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 532-538]
 • پروتئاز ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 33-39]
 • پروتئاز فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 288-294]
 • پروتئین چسبنده طراحی واکسن مولتی اپی‌توپی بر علیه تریکوموناس واژینالیس با استفاده از ایمونوانفورماتیک [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 130-138]
 • پروتئین نوترکیب تولید داروی نوترکیب آسپاراژیناز باکتری E.coli در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 950-956]
 • پروتئین واکنشگر-C تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 908-916]
 • پروستاگلاندین تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • پریشانی روانی مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 209-216]
 • پری‌لیپین 5 تأثیر تمرین تناوبی با دو شدت متفاوت بر تری‌گلیسرید لیپاز بافت چربی و پری لیپین5 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 240-247]
 • پزشکی عمومی مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 738-742]
 • پزشکی قانونی توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391 [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 217-222]
 • پزشکی هسته‌ای ارزیابی اثر اعمال فیلترهای مختلف برای ارتقاء کیفیت تصاویر توموگرافی کامپیوتری با انتشار تک فوتون پرفیوژن میوکارد [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 624-631]
 • پسودموناس آئروجینوزا فراوانی ژن‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها در جدایه‌های بالینی پسودموناس آئروجینوزا با منشاء پلاسمیدی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 124-129]
 • پسودوموناس شاخص‌هاى دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 775-782]
 • پلاسمای سرد ارزیابی خاصیت ضد سرطانی درمان جدید پلاسمای اتمسفری سرد با حساس‌کننده‌ی نوری ایندوسیانین گرین در مهار سلول‌های ملانوما [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 272-277]
 • پلاسمای سرد نابودی سلول‌های سرطانی ملانوما توسط پلاسمای اتمسفری سرد در حضور نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1109-1114]
 • پلی‌مورفیسم بررسی یک واریانت در ژن Vitamin D Receptor در جمعیت مرد و زن ورزشکار اهواز با حجم توده‌ی بدنی نرمال در مقایسه با گروه شاهد [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 851-856]
 • پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بررسی ارتباط پلی مورفیسم TMPRSS6 rs4820268 با کم خونی فقر آهن در جمعیت ساکن در استان کردستان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 55-61]
 • پمپ انفوزیون مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 443-450]
 • پنومونی وابسته به ونتیلاتور فراوانی ژن‌های متالوبتالاکتاماز و بتالاکتامازهای طیف گسترده در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1085-1095]
 • پیامد بارداری مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19 [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 718-728]
 • پیامد مراقبت‌های بحرانی فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 857-864]
 • پیروکسیکام مقایسه‌ی تأثیر پیشگیرانه‌ی ایبوپروفن وریدی و پیروکسیکام عضلانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 710-717]
 • پیش‌آگهی‌دهنده آنتی‌ژن Ki-67؛ یک شناساگر زیستی پیشگویی‌کننده‌ی ارزشمند برای پیش‌آگهی لوسمی لنفوستیک مزمن [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 865-872]
 • پیشگیری مقایسه‎ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن‌تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 617-623]
 • پیشگیری اولیه سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 991-998]
 • پیشگیری دارویی فراوانی عفونت زخم محل جراحی بعد از اعمال جراحی زنان در بیمارستان الزهرا اصفهان [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 325-330]

ت

 • تئوری سیستمی رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت در ارزشیابی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 345-348]
 • تاب‌آوری روانی تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض نور خورشید بر مقادیر ویتامین D، تاب‌آوری و کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 667-677]
 • تتراکلریدکربن اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 356-362]
 • تثبیت داخل استخوانی ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 429-434]
 • تجربه فرایند درک و تجربه‌ی والدین کودکان مبتلا به ملال جنسیتی: یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد گراندد تئوری [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 699-709]
 • ترپن‌ها تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • ترکیبات بنزالکنیوم کلراید مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1044-1051]
 • ترومای روان‌شناختی ارزیابی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی سابقه‌ی تروما ترجمه ‌شده به زبان فارسی در بیماران روان‌پزشکی غیرسایکوتیک [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 972-980]
 • ترومبوسیتوپنی شیوع مقاومت پلاکتی و عوامل پیشگویی کننده آن در دریافت کنندگان پلاکت [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1059-1066]
 • تریکوموناس واژینالیس طراحی واکسن مولتی اپی‌توپی بر علیه تریکوموناس واژینالیس با استفاده از ایمونوانفورماتیک [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 130-138]
 • تزریق پلاکت شیوع مقاومت پلاکتی و عوامل پیشگویی کننده آن در دریافت کنندگان پلاکت [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1059-1066]
 • تست تحمل گلوکز تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]
 • تست تشخیصی ارزش تشخیصی CRP با حساسیت بالا در شناسایی نوزادان نارس مبتلا به سپسیس [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 363-367]
 • تست‌های عملکرد کبدی تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 278-287]
 • تست‌های عملکرد کلیه تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 278-287]
 • تشخیص مروری بر کاندیدا اوریس، قارچ بیماری‌زای نو ظهور مقاوم به دارو [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 550-562]
 • تشخیص مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 783-788]
 • تشخیص تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]
 • تصاویر تشدید مغناطیسی طبقه‌بندی و تعیین درجه‌ی تومورهای گلیومای مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 188-193]
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی ضریب انتشار ظاهری بعد از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به تومور آستروسیتوما و رابطه‌ی آن با حجم تومور- دز [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 571-577]
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 783-788]
 • تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی نقشه‌های ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری دیفیوژنی ام‌آر‌آی با نقشه‌های T2 در تشخیص ایسکمی قلبی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 783-788]
 • تغذیه مقایسه‌ی فراوانی رفتارهای تغذیه‌ای در میانسالان مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 295-299]
 • تغذیه با شیر مادر تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 318-324]
 • تکرارپذیری نتایج کیفیت تدریس بالینی در دوره‌های دستیاری: بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی EFFECT [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 152-158]
 • تکرارپذیری یافته‌ها روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 459-466]
 • تکنیک تشخیصی قلب و عروق روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 109-114]
 • تکنیک‌های انتقال ژن پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]
 • تکنیک‌های فنوتیپی تشخیص انتروباکترهای تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه‌های بالینی: مروری [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 743-758]
 • تکنیک‌های مولکولی تشخیص انتروباکترهای تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه‌های بالینی: مروری [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 743-758]
 • تمرین استقامتی تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • تمرین پیلاتس تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض نور خورشید بر مقادیر ویتامین D، تاب‌آوری و کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 667-677]
 • تمرین ترکیبی تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 890-899]
 • تمرین تناوبی تأثیر دو شدت متفاوت تمرینی تناوبی بر بیان ژن پروتئین‌هایBcl-2 وBax بافت عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی نر [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 451-458]
 • تمرین تناوبی شدید تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 76-84]
 • تمرین تناوبی و تری‌گلیسرید لیپاز تأثیر تمرین تناوبی با دو شدت متفاوت بر تری‌گلیسرید لیپاز بافت چربی و پری لیپین5 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 240-247]
 • تمرین قدرتی تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 908-916]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی عضلانی رت‌های نر سالمند [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1016-1022]
 • تمرین ورزشی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئین KIF5B بافت عضله نعلی و بازکننده‌ی طویل انگشتان رت‌های نر سالمند نژاد ویستار [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 999-1007]
 • تنظیم هیجانی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 957-965]
 • تنوع آناتومیک ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1080-1084]
 • تهوع تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 349-355]
 • تهوع و استفراغ بعد از عمل مقایسه‌ی تأثیر ترکیب دیمن‌هیدرینات- متوکلوپرامید، دیمن‌هیدرینات- اندانسترون و دیمن‌هیدرینات به تنهایی بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی وریدی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 23-32]
 • تهویه‌ی مکانیکی مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 231-239]
 • توالی ژنتیکی توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 924-930]
 • توان‌بخشی از راه دور توان‌بخشی از راه دور در پاسخ به بحران همه‌گیری کووید-19: مروری نظام‌مند از شواهد موجود [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 498-508]
 • توانمندسازی روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 459-466]
 • توکسوپلاسما شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در نمونه‌های سرمی افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی آبادان [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 843-850]
 • توموتراپی مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • توموتراپی مقایسه‌ی دزیمتریک روش‌های پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی مارپیچی برای سرطان‌های سر و گردن با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1023-1028]
 • تیامین اثر تجویز توأم تیامین و ویتامین C بر کاهش میزان مرگ در بیماران مبتلا به سپسیس شدید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 825-831]
 • تیمپانوماستوئیدکتومی میزان موفقیت عمل تیمپانوماستوئیدکتومی بر اساس شاخص خطر گوش میانی (Middle Ear Risk Index) در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی الزهرا و کاشانی اصفهان [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 9-16]

ج

 • جراحی مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 209-216]
 • جراحی ایمپلنت‌گذاری پستان فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 392-397]
 • جراحی پلاستیک فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 392-397]
 • جراحی زنان فراوانی عفونت زخم محل جراحی بعد از اعمال جراحی زنان در بیمارستان الزهرا اصفهان [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 325-330]
 • جفت اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 524-531]

چ

 • چاقی اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 509-516]
 • چاقی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 539-549]
 • چاقی تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 908-916]

ح

 • حجم هدف درمان ضریب انتشار ظاهری بعد از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به تومور آستروسیتوما و رابطه‌ی آن با حجم تومور- دز [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 571-577]
 • حساسیت به بیماری ارزیابی توانایی تشکیل بیوفیلم، آنزیم‌های هیدرولیتیک و حساسیت ضد قارچی سلول‌های پلانکتونیک گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه‌های بالینی مختلف [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 942-949]
 • حفاظت در برابر اشعه کاربرد مواد جایگزین سرب در حفاظ‌های بکار رفته برای تضعیف پرتوهای ایکس و گاما در محدوده‌ی انرژی‌های رادیولوژی تشخیصی: مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 832-842]
 • حفاظ‌های غیرسربی کاربرد مواد جایگزین سرب در حفاظ‌های بکار رفته برای تضعیف پرتوهای ایکس و گاما در محدوده‌ی انرژی‌های رادیولوژی تشخیصی: مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 832-842]
 • حوادث ترومبوآمبولیک فراوانی درمان با انواع داروهای آنتی‌ترومبوتیک در مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای در بیماران پذیرش شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1103-1108]

خ

 • خارش مقایسه‌ی اثر داروی گیاهی شاتره با گاباپنتین در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 966-971]
 • خطر سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 991-998]
 • خودشفقت ورزی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 957-965]
 • خودکارآمدی درد نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 789-799]
 • خودمراقبتی نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 421-428]
 • خودمراقبتی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 957-965]
 • خون‌ریزی رحمی توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391 [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 217-222]

د

 • داخل آپارتمان مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 331-344]
 • داخل عضلانی مقایسه‌ی تأثیر پیشگیرانه‌ی ایبوپروفن وریدی و پیروکسیکام عضلانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 710-717]
 • داخل وریدی مقایسه‌ی تأثیر پیشگیرانه‌ی ایبوپروفن وریدی و پیروکسیکام عضلانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 710-717]
 • دارچین تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 349-355]
 • داکاربازین بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 17-22]
 • داکاربازین اثر درمانی ترکیب اشعه‌ی ایکس و نانوذرات اکسید آهن متصل به داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 640-646]
 • دانسیته‌ی پستان مقایسه‌ی اندازه‌ی کارسینوم پستان بر اساس بررسی پاتولوژیک نمونه‌ی ماستکتومی یا لامپکتومی با اندازه‌ی گزارش‌شده در سونوگرافی و ماموگرافی [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 578-586]
 • دانشجویان سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 991-998]
 • درد تأثیر تزریق کورتیکواستروئید با و بدون نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 202-208]
 • درد مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 563-570]
 • درد بعد از عمل مقایسه‌ی تأثیر پیشگیرانه‌ی ایبوپروفن وریدی و پیروکسیکام عضلانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم تحت بیهوشی عمومی [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 710-717]
 • درد پرینه ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • درد پس از عمل مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 443-450]
 • درد زایمان بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 474-480]
 • درمان شناختی رفتاری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 957-965]
 • دز تابشی ارزیابی کیفیت تصویر، دز ارگان‌ها، دز مؤثر و ریسک سرطان‌زایی در آزمون‌‌ سی‌تی‌اسکن قفسه‌ی سینه‌ی کودکان [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1029-1036]
 • دزیمتری مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • دزیمتری مقایسه‌ی دزیمتریک روش‌های پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی مارپیچی برای سرطان‌های سر و گردن با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1023-1028]
 • دکسمدتومدین مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 48-54]
 • دوران بعد از زایمان ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • دوره‌ی دستیاری کیفیت تدریس بالینی در دوره‌های دستیاری: بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی EFFECT [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 152-158]
 • دیابت تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 76-84]
 • دیابت تأثیر تمرین تناوبی با دو شدت متفاوت بر تری‌گلیسرید لیپاز بافت چربی و پری لیپین5 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 240-247]
 • دیابت مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 368-374]
 • دیابت بارداری تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]
 • دیابت قندی اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1096-1102]
 • دیابت قندی نوع 2 نقش آیریسین در اندام‌های مختلف بدن انسان با تأکید بر تأثیرات مفید در هموستاز گلوکز [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 84-94]
 • دیابت نوع 2 مقایسه‌ی فراوانی رفتارهای تغذیه‌ای در میانسالان مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 295-299]
 • دیالیز صفاقی اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 729-737]
 • دیسپارونیا ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • دیلاتاسیون و کورتاژ میزان تطابق بین یافته‌های هیستوپاتولوژی کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1067-1073]
 • دیمن‌هیدرینات مقایسه‌ی تأثیر ترکیب دیمن‌هیدرینات- متوکلوپرامید، دیمن‌هیدرینات- اندانسترون و دیمن‌هیدرینات به تنهایی بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی وریدی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 23-32]

ذ

 • ذهنی‌سازی رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 490-497]

ر

 • رادیوگرافی تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1037-1043]
 • راهبردهای مقابله‌ای رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 69-76]
 • راهکارهای طبابت چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]
 • راهنما چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]
 • راهنمای طبابت چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]
 • راهنمای طبابت بالینی چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]
 • رایحه‌درمانی مقایسه‌ی تأثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس و گل سرخ بر پیشگیری از بروز سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلب [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 300-360]
 • رژیم الگوهای غذایی در بیماران مبتلا به سنگ کیسه‌ی صفرا– یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 383-391]
 • رسپتورها اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • رفتار جنسی ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • رفتارهای کنترلی سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19 [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 991-998]
 • رگرسیون لجستیک بررسی عوامل مرتبط با سرطان معده با رویکرد شبکه‌ی عصبی و رگرسیون لجستیک چندگانه: مطالعه‌ی مورد-شاهدی [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 880-889]
 • روابط بین فردی کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1074-1079]
 • روان‌سنجی ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • روان‌سنجی روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 459-466]
 • روپی‌واکائین افزودن منیزیم، نئوستیگمین و فنتانیل به روپی‌واکائین بر خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در اعمال جراحی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 766-774]
 • روش استریوتاکسی مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 48-54]
 • روش‌های کمک باروری رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 69-76]
 • روند ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397 [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 818-824]
 • رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت رویکرد پرسشگری با نگاه مثبت در ارزشیابی برنامه‌های آموزش علوم پزشکی [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 345-348]
 • ریفامپین مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 654-658]
 • ریه مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • ریولاریزاسیون زودرس بطنی ویژگی‌ها، تظاهرات بالینی و فراوانی رپولاریزاسیون زودرس بطنی در کودکان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 685-692]

ز

 • زایمان بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 474-480]
 • زخم مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های پسودوموناس ائروژینوزا مقاوم به چند دارویی جدا شده از زخم بیماران مبتلا به سوختگی بستری شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 678-684]
 • زخم فشاری مقایسه‎ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن‌تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 617-623]
 • زرین گیاه تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 278-287]
 • زرین گیاه اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 356-362]
 • زرین گیاه تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 517-523]
 • زنجبیل تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 349-355]
 • زیره سیاه اثر عصاره‌ی الکلی زیره سیاه (نیگلا ساتویا) بر اندازه‌ی سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کلیه‌ی اگزالات کلسیمی [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 103-108]
 • زیست‌الهام پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]

ژ

 • ژن بررسی یک واریانت در ژن Vitamin D Receptor در جمعیت مرد و زن ورزشکار اهواز با حجم توده‌ی بدنی نرمال در مقایسه با گروه شاهد [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 851-856]
 • ژن توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 924-930]
 • ژن qnr فراوانی ژن‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها در جدایه‌های بالینی پسودموناس آئروجینوزا با منشاء پلاسمیدی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 124-129]
 • ژنتیک ‌درمانی پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]
 • ژن‌ها؛ EDL؛ رت‌های صحرایی تأثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر بیان ژن‌های درگیر جریان کلسیم در عضله EDL موش‌های مبتلا به دیابت [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 659-666]
 • ژن‌هایBcl-2 و Bax تأثیر دو شدت متفاوت تمرینی تناوبی بر بیان ژن پروتئین‌هایBcl-2 وBax بافت عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی نر [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 451-458]

س

 • ساب‌تایپ فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 288-294]
 • ساتوریا ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره ی ساتوریا خوزستانیکا [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 1-8]
 • سارکوپنیا تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئین KIF5B بافت عضله نعلی و بازکننده‌ی طویل انگشتان رت‌های نر سالمند نژاد ویستار [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 999-1007]
 • سازگاری رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 69-76]
 • سالخوردگی سیستم ایمنی تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 890-899]
 • سالمند تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 890-899]
 • سالمند تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 900-907]
 • سالمند کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1074-1079]
 • سالمندان نقش میانجیگرانه‌ی شاخص توده‌ی بدنی در رابطه‌ی بیماری‌های متابولیک (دیابت و چربی خون) با افسردگی در سالمندان [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 647-653]
 • سالمندی اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 509-516]
 • سالمندی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئین KIF5B بافت عضله نعلی و بازکننده‌ی طویل انگشتان رت‌های نر سالمند نژاد ویستار [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 999-1007]
 • سایتوکاین تأثیر فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا بر میزان آسیب بافت عضله در رت‌های نر ویستار [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 593-601]
 • سایتوکین اثر محافظتی عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی کبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش‌های صحرایی [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 307-317]
 • سپسیس ارزش تشخیصی CRP با حساسیت بالا در شناسایی نوزادان نارس مبتلا به سپسیس [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 363-367]
 • سپسیس اثر تجویز توأم تیامین و ویتامین C بر کاهش میزان مرگ در بیماران مبتلا به سپسیس شدید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 825-831]
 • سردرد مقایسه‌ی تأثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس و گل سرخ بر پیشگیری از بروز سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلب [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 300-360]
 • سرطان پروستات بررسی و مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های هدف و در معرض خطر در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش پرتودرمانی سه بعدی تطبیقی و پرتودرمانی با شدت تعدیل شده [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 159-164]
 • سرطان پستان مقایسه‌ی اندازه‌ی کارسینوم پستان بر اساس بررسی پاتولوژیک نمونه‌ی ماستکتومی یا لامپکتومی با اندازه‌ی گزارش‌شده در سونوگرافی و ماموگرافی [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 578-586]
 • سرطان پستان مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • سرطان‌زایی ارزیابی کیفیت تصویر، دز ارگان‌ها، دز مؤثر و ریسک سرطان‌زایی در آزمون‌‌ سی‌تی‌اسکن قفسه‌ی سینه‌ی کودکان [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1029-1036]
 • سرطان سر و گردن مقایسه‌ی دزیمتریک روش‌های پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی مارپیچی برای سرطان‌های سر و گردن با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1023-1028]
 • سرطان معده بررسی عوامل مرتبط با سرطان معده با رویکرد شبکه‌ی عصبی و رگرسیون لجستیک چندگانه: مطالعه‌ی مورد-شاهدی [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 880-889]
 • سرعت رسوب گلبولی تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1052-1058]
 • سلنیوم نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 481-489]
 • سلول‌های T بیان پذیرنده‌های NKG2D در سطح لنفوسیت‌های CD3+ و CD56+ در نمونه خون بیماران پره‌اکلامپسی و تأثیر سیلیمارین بر فعالیت این سلول‌ها در محیط کشت [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 95-102]
 • سلول‌های بنیادی تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 256-261]
 • سلول‌های بنیادی مزانشیمی اثر کورکومین در القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های عصبی [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 611-616]
 • سلول‌های گلیال بررسی اثر غلظت‌های مختلف اسید سیالیک بر بیان mir-155-5p سلول‌های گلیال انسانی [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 139-144]
 • سمیت اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 524-531]
 • سن استخوانی تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1037-1043]
 • سنجد مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 563-570]
 • سنجش جذب ایمنی وابسته به آنزیم شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در نمونه‌های سرمی افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی آبادان [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 843-850]
 • سنخ شخصیتی D رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 490-497]
 • سندرم متابولیک ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 759-765]
 • سنگ کلیه اثر عصاره‌ی الکلی زیره سیاه (نیگلا ساتویا) بر اندازه‌ی سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کلیه‌ی اگزالات کلسیمی [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 103-108]
 • سنگ کلیه بررسی ارتباط بین سنگ کلیه و فشارخون سیستمیک در کودکان و نوجوانان [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 145-151]
 • سنگ کیسه‌ی صفرا الگوهای غذایی در بیماران مبتلا به سنگ کیسه‌ی صفرا– یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 383-391]
 • سوء مصرف مواد عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 435-442]
 • سوراخ عرضی ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1080-1084]
 • سوزن تأثیر تزریق کورتیکواستروئید با و بدون نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 202-208]
 • سونوگرافی پستان مقایسه‌ی اندازه‌ی کارسینوم پستان بر اساس بررسی پاتولوژیک نمونه‌ی ماستکتومی یا لامپکتومی با اندازه‌ی گزارش‌شده در سونوگرافی و ماموگرافی [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 578-586]
 • سیالیک اسید بررسی اثر غلظت‌های مختلف اسید سیالیک بر بیان mir-155-5p سلول‌های گلیال انسانی [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 139-144]
 • سی‌تی آنژیوگرافی ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1080-1084]
 • سی‌تی‌اسکن ارزیابی کیفیت تصویر، دز ارگان‌ها، دز مؤثر و ریسک سرطان‌زایی در آزمون‌‌ سی‌تی‌اسکن قفسه‌ی سینه‌ی کودکان [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1029-1036]
 • سیستم رنین- آنژیوتانسین اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • سیستیک فیبروزیس توالی ژنتیکی اگزون‌ها و توالی‌های اتصالی اگزون- اینترون ژن CFTR به روش PCR در خانواده‌های مشکوک به بیماری سیستیک فیبروزیس در استان خوزستان [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 924-930]
 • سیکلواکسیژناز تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • سیلیبینین اثر سیلیبینین بر میزان بیان ژن‌هایNOX1 ، NOX2 و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های ستاره‌ای کبد تیمار شده با TGF-β [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 172-178]
 • سیلیمارین بیان پذیرنده‌های NKG2D در سطح لنفوسیت‌های CD3+ و CD56+ در نمونه خون بیماران پره‌اکلامپسی و تأثیر سیلیمارین بر فعالیت این سلول‌ها در محیط کشت [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 95-102]
 • سینرجیسم دارویی نابودی سلول‌های سرطانی ملانوما توسط پلاسمای اتمسفری سرد در حضور نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1109-1114]

ش

 • شاتره مقایسه‌ی اثر داروی گیاهی شاتره با گاباپنتین در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 966-971]
 • شاخص توده‌ی بدنی نقش میانجیگرانه‌ی شاخص توده‌ی بدنی در رابطه‌ی بیماری‌های متابولیک (دیابت و چربی خون) با افسردگی در سالمندان [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 647-653]
 • شاخص خطر گوش میانی میزان موفقیت عمل تیمپانوماستوئیدکتومی بر اساس شاخص خطر گوش میانی (Middle Ear Risk Index) در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی الزهرا و کاشانی اصفهان [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 9-16]
 • شبکه‌ی عصبی بررسی عوامل مرتبط با سرطان معده با رویکرد شبکه‌ی عصبی و رگرسیون لجستیک چندگانه: مطالعه‌ی مورد-شاهدی [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 880-889]
 • شبکیه تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 256-261]
 • شریان ورتبرال ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1080-1084]
 • شکستگی فمور ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 429-434]
 • شیمی‌درمانی بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 17-22]
 • شیمی‌درمانی تأثیر مصرف زنجبیل و دارچین بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی- کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 349-355]

ض

 • ضدانعقادهای خوراکی مستقیم فراوانی درمان با انواع داروهای آنتی‌ترومبوتیک در مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای در بیماران پذیرش شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1103-1108]
 • ضدعفونی‌کننده‌ها ارزیابی قدرت اثربخشی بنزالکونیوم کلراید بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در ایران: یک مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1115-1120]
 • ضریب انتشار ظاهری ضریب انتشار ظاهری بعد از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به تومور آستروسیتوما و رابطه‌ی آن با حجم تومور- دز [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 571-577]

ط

 • طبقه‌بندی طبقه‌بندی و تعیین درجه‌ی تومورهای گلیومای مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 188-193]
 • طول ران ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 429-434]

ع

 • عسل تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 76-84]
 • عصاره اثر عصاره‌ی الکلی زیره سیاه (نیگلا ساتویا) بر اندازه‌ی سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کلیه‌ی اگزالات کلسیمی [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 103-108]
 • عصاره ریشه‌ی کبر اثر محافظتی عصاره‌ی هیدروالکلی ریشه‌ی کبر بر فاکتورهای التهابی در آرتریت روماتوئید در موش‌های صحرایی [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 307-317]
 • عصاره‌ی گیاهی ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره ی ساتوریا خوزستانیکا [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 1-8]
 • عصاره‌ی گیاهی اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 729-737]
 • عضله‌ی اسکلتی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئین KIF5B بافت عضله نعلی و بازکننده‌ی طویل انگشتان رت‌های نر سالمند نژاد ویستار [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 999-1007]
 • عفونت بیمارستانی فراوانی عفونت زخم محل جراحی بعد از اعمال جراحی زنان در بیمارستان الزهرا اصفهان [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 325-330]
 • عفونت تنفسی اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1096-1102]
 • عفونت محل جراحی فراوانی عفونت زخم محل جراحی بعد از اعمال جراحی زنان در بیمارستان الزهرا اصفهان [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 325-330]
 • علائم رفتاری مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 209-216]
 • عوارض تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 517-523]
 • عوارض بارداری مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19 [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 718-728]
 • عوامل خطر الگوهای غذایی در بیماران مبتلا به سنگ کیسه‌ی صفرا– یک مطالعه‌ی مورد شاهدی [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 383-391]
 • عوامل خطر عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 435-442]
 • عوامل ضد التهابی تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1052-1058]
 • عوامل ضد باکتریایی ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره ی ساتوریا خوزستانیکا [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 1-8]
 • عوامل ضد قارچی ارزیابی توانایی تشکیل بیوفیلم، آنزیم‌های هیدرولیتیک و حساسیت ضد قارچی سلول‌های پلانکتونیک گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه‌های بالینی مختلف [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 942-949]

غ

 • غربالگری تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]

ف

 • فاجعه‌سازی نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 789-799]
 • فسفولیپاز ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 33-39]
 • فشارخون بررسی ارتباط بین سنگ کلیه و فشارخون سیستمیک در کودکان و نوجوانان [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 145-151]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره ی ساتوریا خوزستانیکا [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 1-8]
 • فعالیت ورزشی اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 509-516]
 • فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا تأثیر فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا بر میزان آسیب بافت عضله در رت‌های نر ویستار [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 593-601]
 • فلاونوئیدها تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 375-382]
 • فلوروکینولون فراوانی ژن‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها در جدایه‌های بالینی پسودموناس آئروجینوزا با منشاء پلاسمیدی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 124-129]
 • فلوسایتومتری اثر درمانی ترکیب اشعه‌ی ایکس و نانوذرات اکسید آهن متصل به داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 640-646]
 • فنتانیل مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 48-54]
 • فنتانیل افزودن منیزیم، نئوستیگمین و فنتانیل به روپی‌واکائین بر خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در اعمال جراحی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 766-774]
 • فوتوداینامیک تراپی ارزیابی خاصیت ضد سرطانی درمان جدید پلاسمای اتمسفری سرد با حساس‌کننده‌ی نوری ایندوسیانین گرین در مهار سلول‌های ملانوما [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 272-277]
 • فیبروز اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 356-362]
 • فیبروزکبدی اثر سیلیبینین بر میزان بیان ژن‌هایNOX1 ، NOX2 و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های ستاره‌ای کبد تیمار شده با TGF-β [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 172-178]
 • فیبروز کیستیک شاخص‌هاى دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 775-782]
 • فیبریلاسیون دهلیزی فراوانی درمان با انواع داروهای آنتی‌ترومبوتیک در مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای در بیماران پذیرش شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1103-1108]
 • فیلم شفاف مقایسه‎ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن‌تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 617-623]

ق

 • قطعه‌بندی طبقه‌بندی و تعیین درجه‌ی تومورهای گلیومای مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 188-193]
 • قفسه‌ی سینه ارزیابی کیفیت تصویر، دز ارگان‌ها، دز مؤثر و ریسک سرطان‌زایی در آزمون‌‌ سی‌تی‌اسکن قفسه‌ی سینه‌ی کودکان [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1029-1036]
 • قلب مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 587-592]
 • قند خون اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1096-1102]

ک

 • کاتاراکت مقایسه‌ی تأثیر ترکیب دیمن‌هیدرینات- متوکلوپرامید، دیمن‌هیدرینات- اندانسترون و دیمن‌هیدرینات به تنهایی بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی وریدی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 23-32]
 • کارباپنماز تشخیص انتروباکترهای تولیدکننده‌ی بتالاکتاماز با طیف گسترده و کارباپنماز در نمونه‌های بالینی: مروری [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 743-758]
 • کارسینوم داکتال مقایسه‌ی اندازه‌ی کارسینوم پستان بر اساس بررسی پاتولوژیک نمونه‌ی ماستکتومی یا لامپکتومی با اندازه‌ی گزارش‌شده در سونوگرافی و ماموگرافی [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 578-586]
 • کارنیتین مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 223-230]
 • کاشکسی اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی [دوره 40، شماره 688، 1401، صفحه 729-737]
 • کاندیدا آلبیکنس ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 33-39]
 • کاندیدا آلبیکنس اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 873-879]
 • کاندیدا اوریس مروری بر کاندیدا اوریس، قارچ بیماری‌زای نو ظهور مقاوم به دارو [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 550-562]
 • کاندیدمی شناسایی کاندیدمی به روش آگلوتیناسیون با استفاده از نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 248-255]
 • کاندیدیاز ولوواژینال اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 873-879]
 • کاهش شنوایی هدایتی میزان موفقیت عمل تیمپانوماستوئیدکتومی بر اساس شاخص خطر گوش میانی (Middle Ear Risk Index) در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی الزهرا و کاشانی اصفهان [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 9-16]
 • کاهش وزن عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 539-549]
 • کبد اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 356-362]
 • کتامین مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 443-450]
 • کریستال اثر عصاره‌ی الکلی زیره سیاه (نیگلا ساتویا) بر اندازه‌ی سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کلیه‌ی اگزالات کلسیمی [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 103-108]
 • کلرهگزیدین مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1044-1051]
 • کلرید بنزالکونیوم ارزیابی قدرت اثربخشی بنزالکونیوم کلراید بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در ایران: یک مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1115-1120]
 • کلوتریمازول اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 873-879]
 • کلیستین مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های پسودوموناس ائروژینوزا مقاوم به چند دارویی جدا شده از زخم بیماران مبتلا به سوختگی بستری شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 678-684]
 • کم خونی تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 517-523]
 • کنترل گلوکز خون نقش آیریسین در اندام‌های مختلف بدن انسان با تأکید بر تأثیرات مفید در هموستاز گلوکز [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 84-94]
 • کنترل ناقلین ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397 [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 818-824]
 • کودک مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 209-216]
 • کودکان بررسی ارتباط بین سنگ کلیه و فشارخون سیستمیک در کودکان و نوجوانان [دوره 40، شماره 663، 1401، صفحه 145-151]
 • کودکان ویژگی‌ها، تظاهرات بالینی و فراوانی رپولاریزاسیون زودرس بطنی در کودکان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 685-692]
 • کودکان ارزیابی کیفیت تصویر، دز ارگان‌ها، دز مؤثر و ریسک سرطان‌زایی در آزمون‌‌ سی‌تی‌اسکن قفسه‌ی سینه‌ی کودکان [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1029-1036]
 • کورتیکواستروئید تأثیر تزریق کورتیکواستروئید با و بدون نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 202-208]
 • کورکوما مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 563-570]
 • کورکومین اثر کورکومین در القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های عصبی [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 611-616]
 • کورکومین اثرات محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با کورکومین بر روی فیبروز قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 1008-1015]
 • کورکومین تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1052-1058]
 • کووید -19 مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19 [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 718-728]
 • کووید-19 توان‌بخشی از راه دور در پاسخ به بحران همه‌گیری کووید-19: مروری نظام‌مند از شواهد موجود [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 498-508]
 • کووید-19 اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1096-1102]
 • کیفیت خواب تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض نور خورشید بر مقادیر ویتامین D، تاب‌آوری و کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 667-677]
 • کیفیت زندگی نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 115-123]
 • کیفیت زندگی رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 490-497]
 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1074-1079]
 • کیفیت مراقبت‌های سلامت چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]

گ

 • گاباپنتین مقایسه‌ی اثر داروی گیاهی شاتره با گاباپنتین در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 966-971]
 • گایدلاین چگونگی تهیه، بروزرسانی و بومی‌سازی راهنماهای طبابت (گایدلاین): یک بسته‌ی کاربردی جامع حاوی فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 179-187]
 • گراندد تئوری فرایند درک و تجربه‌ی والدین کودکان مبتلا به ملال جنسیتی: یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد گراندد تئوری [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 699-709]
 • گردش خون کلیوی اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]
 • گل سرخ مقایسه‌ی تأثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس و گل سرخ بر پیشگیری از بروز سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلب [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 300-360]
 • گلقند (گل سرخ) تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 900-907]
 • گلوکز تأثیر 12 هفته تمرینات موازی (هوازی و قدرتی) بر مقادیر miR-155 و پروتئین واکنشگر-C در مردان میانسال چاق [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 908-916]
 • گلیوما طبقه‌بندی و تعیین درجه‌ی تومورهای گلیومای مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 188-193]
 • گوش مقایسه‎ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن‌تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 617-623]
 • گوشی هوشمند تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 318-324]
 • گونه‌های فعال اکسیژن اثر سیلیبینین بر میزان بیان ژن‌هایNOX1 ، NOX2 و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های ستاره‌ای کبد تیمار شده با TGF-β [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 172-178]
 • گیاهان مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 331-344]
 • گیاهان گلدانی مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 331-344]

ل

 • لامینکتومی مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 443-450]
 • لنفوسیت T تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 890-899]
 • لوسمی حاد لنفوئیدی تولید داروی نوترکیب آسپاراژیناز باکتری E.coli در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 950-956]
 • لوسمی لنفوبلاستیک حاد؛ انکوژن MYC؛ RNA Long Noncoding بررسی ارتباط بیان ژن MYC و RNA غیر کد کننده‌ی lnc-myc-2-34 dup1 در بیماران لوسمی لنفوبلاستیک حاد [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 412-420]
 • لوسمی لنفوسیتیک مزمن آنتی‌ژن Ki-67؛ یک شناساگر زیستی پیشگویی‌کننده‌ی ارزشمند برای پیش‌آگهی لوسمی لنفوستیک مزمن [دوره 40، شماره 693، 1401، صفحه 865-872]
 • لوسمی میلوئیدی مزمن افزایش سطح بیان SNHG5 در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 62-68]
 • لیشمانیوز جلدی ارزیابی روند 11 ساله‌ی لیشمانیوز جلدی در شش کانون اصلی بیماری در استان اصفهان طی سال‌های 1387 تا 1397 [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 818-824]

م

 • مالاریا تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 517-523]
 • ماموپلاستی فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 392-397]
 • ماموگرافی مقایسه‌ی اندازه‌ی کارسینوم پستان بر اساس بررسی پاتولوژیک نمونه‌ی ماستکتومی یا لامپکتومی با اندازه‌ی گزارش‌شده در سونوگرافی و ماموگرافی [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 578-586]
 • مایع‌درمانی مایع درمانی با سرم نرمال‌سالین و سرم یک پنجم- چهار پنجم در حین عمل جراحی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و پارامترهای همودینامیک در نوزادان [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 40-47]
 • مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 654-658]
 • متفورمین اثرات داروی متفورمین در بیماران دیابتی مبتلا به عفونت همزمان کووید-19: یک مطالعه‌ی مروری [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1096-1102]
 • متوکلوپرامید مقایسه‌ی تأثیر ترکیب دیمن‌هیدرینات- متوکلوپرامید، دیمن‌هیدرینات- اندانسترون و دیمن‌هیدرینات به تنهایی بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی وریدی [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 23-32]
 • محیط روئی تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 256-261]
 • محیط رویی اثرات محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با کورکومین بر روی فیبروز قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 1008-1015]
 • مدیریت درد تأثیر تزریق کورتیکواستروئید با و بدون نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتلا به آرنج تنیس‌بازان: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 202-208]
 • مرگ اثر تجویز توأم تیامین و ویتامین C بر کاهش میزان مرگ در بیماران مبتلا به سپسیس شدید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 40، شماره 691، 1401، صفحه 825-831]
 • مرگ زنان باردار توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391 [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 217-222]
 • مرگ ناگهانی ویژگی‌ها، تظاهرات بالینی و فراوانی رپولاریزاسیون زودرس بطنی در کودکان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 685-692]
 • مرور سیستماتیک بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 474-480]
 • مرور نظام‌مند توان‌بخشی از راه دور در پاسخ به بحران همه‌گیری کووید-19: مروری نظام‌مند از شواهد موجود [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 498-508]
 • مسمومیت عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 435-442]
 • مسمومیت فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 857-864]
 • مشخصات دموگرافیک فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 857-864]
 • مطالعات اپیدمیولوژیک شاخص‌هاى دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 775-782]
 • مطالعات اپیدمیولوژیک سرمی شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در نمونه‌های سرمی افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی آبادان [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 843-850]
 • مطالعه‌ی کیفی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 539-549]
 • مفصل زانو مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور [دوره 40، شماره 681، 1401، صفحه 563-570]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی فراوانی ژن‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها در جدایه‌های بالینی پسودموناس آئروجینوزا با منشاء پلاسمیدی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 124-129]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 532-538]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های پسودوموناس ائروژینوزا مقاوم به چند دارویی جدا شده از زخم بیماران مبتلا به سوختگی بستری شده در بیمارستان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 678-684]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1044-1051]
 • مقاومت به انسولین نقش آیریسین در اندام‌های مختلف بدن انسان با تأکید بر تأثیرات مفید در هموستاز گلوکز [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 84-94]
 • مقاومت پلاکتی شیوع مقاومت پلاکتی و عوامل پیشگویی کننده آن در دریافت کنندگان پلاکت [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1059-1066]
 • مقاومت دارویی مروری بر کاندیدا اوریس، قارچ بیماری‌زای نو ظهور مقاوم به دارو [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 550-562]
 • مقاومت دارویی مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 654-658]
 • مقدار صحت مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 368-374]
 • مقیاس Carol ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 194-201]
 • ملال جنسیتی فرایند درک و تجربه‌ی والدین کودکان مبتلا به ملال جنسیتی: یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد گراندد تئوری [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 699-709]
 • ملانوما بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 657، 1401، صفحه 17-22]
 • ملانوما ارزیابی خاصیت ضد سرطانی درمان جدید پلاسمای اتمسفری سرد با حساس‌کننده‌ی نوری ایندوسیانین گرین در مهار سلول‌های ملانوما [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 272-277]
 • ملانوما اثر درمانی ترکیب اشعه‌ی ایکس و نانوذرات اکسید آهن متصل به داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 640-646]
 • ملانوما اثردرمانی امواج فراصوت در حضور نانوکامپوزیت‌ ترکیبی اکسید روی/طلا بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 917-923]
 • ملانوما نابودی سلول‌های سرطانی ملانوما توسط پلاسمای اتمسفری سرد در حضور نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1109-1114]
 • منیزیم افزودن منیزیم، نئوستیگمین و فنتانیل به روپی‌واکائین بر خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در اعمال جراحی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 766-774]
 • مهره‌ی گردنی ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب [دوره 40، شماره 702، 1401، صفحه 1080-1084]
 • مواد مخدر عوامل خطر مسمومیت با مواد مخدر و محرک در بین بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان [دوره 40، شماره 676، 1401، صفحه 435-442]
 • مورتالیتی ارتباط هورمون‌های تیروئیدی با میزان ST-resolution در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه‌ی ST تحت آنژیوپلاستی اولیه [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 165-171]
 • موش صحرایی اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 40، شماره 679، 1401، صفحه 524-531]
 • موش صحرایی اثرات محیط رویی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با کورکومین بر روی فیبروز قلبی ناشی از انفارکتوس میوکارد [دوره 40، شماره 698، 1401، صفحه 1008-1015]
 • مولتیپل اسکلروزیس نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 421-428]
 • مولتیپل اسکلروزیس اثرات عصاره ی سیر بر بیان ژن‌های IFNγ، IL-17F و IL-17A در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی در بیماری Multiple Sclerosis [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 632-639]
 • مولتیپل اسکلروزیس تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض نور خورشید بر مقادیر ویتامین D، تاب‌آوری و کیفیت خواب زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 667-677]
 • میانسالی مقایسه‌ی فراوانی رفتارهای تغذیه‌ای در میانسالان مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد سالم در شهر اصفهان [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 295-299]
 • میکروتوبول تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان [دوره 40، شماره 690، 1401، صفحه 800-817]
 • میوسیت قلبی تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 76-84]

ن

 • نئوپلاسم‌های پستان ررسی RNA بلند غیر کدکننده NORAD در بافت تومور پستان زنان ایرانی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 467-473]
 • نئوستیگمین افزودن منیزیم، نئوستیگمین و فنتانیل به روپی‌واکائین بر خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در اعمال جراحی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی [دوره 40، شماره 689، 1401، صفحه 766-774]
 • ناباروری رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری [دوره 40، شماره 660، 1401، صفحه 69-76]
 • نانوذرات پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]
 • نانوذرات نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 481-489]
 • نانوذرات اکسید آهن اثر درمانی ترکیب اشعه‌ی ایکس و نانوذرات اکسید آهن متصل به داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 684، 1401، صفحه 640-646]
 • نانوذرات فلزی نابودی سلول‌های سرطانی ملانوما توسط پلاسمای اتمسفری سرد در حضور نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 703، 1401، صفحه 1109-1114]
 • نانوذره شناسایی کاندیدمی به روش آگلوتیناسیون با استفاده از نانوذرات طلا [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 248-255]
 • نانوذره اکسید روی اثردرمانی امواج فراصوت در حضور نانوکامپوزیت‌ ترکیبی اکسید روی/طلا بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 917-923]
 • نانو ذره طلا اثردرمانی امواج فراصوت در حضور نانوکامپوزیت‌ ترکیبی اکسید روی/طلا بر روی رده‌ی سلولی ملانوما [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 917-923]
 • نرمال‌سالین مایع درمانی با سرم نرمال‌سالین و سرم یک پنجم- چهار پنجم در حین عمل جراحی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و پارامترهای همودینامیک در نوزادان [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 40-47]
 • نروپاتی دیابتی؛ تمرین اینتروال تأثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر بیان ژن‌های درگیر جریان کلسیم در عضله EDL موش‌های مبتلا به دیابت [دوره 40، شماره 685، 1401، صفحه 659-666]
 • نکروز کبدی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی زرین گیاه بر فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در رت‌های نر بالغ [دوره 40، شماره 672، 1401، صفحه 356-362]
 • نوار قلب ویژگی‌ها، تظاهرات بالینی و فراوانی رپولاریزاسیون زودرس بطنی در کودکان [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 685-692]
 • نوجوان روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 459-466]
 • نوجوانان عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 539-549]
 • نوروژنز اثر کورکومین در القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های عصبی [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 611-616]
 • نوزاد ارزش تشخیصی CRP با حساسیت بالا در شناسایی نوزادان نارس مبتلا به سپسیس [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 363-367]
 • نوزادان مایع درمانی با سرم نرمال‌سالین و سرم یک پنجم- چهار پنجم در حین عمل جراحی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و پارامترهای همودینامیک در نوزادان [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 40-47]
 • نوزاد نارس تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19 [دوره 40، شماره 671، 1401، صفحه 318-324]
 • نوع تهویه‌ی مکانیکی مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 40، شماره 667، 1401، صفحه 231-239]
 • نیازسنجی نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 421-428]
 • نیتروگلیسیرین مقایسه‌ی تأثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس و گل سرخ بر پیشگیری از بروز سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی قلب [دوره 40، شماره 670، 1401، صفحه 300-360]
 • نیل استخوانی ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 429-434]

و

 • واپاشی عضلانی تأثیر فعالیت ورزشی اینتروال با شدت بالا بر میزان آسیب بافت عضله در رت‌های نر ویستار [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 593-601]
 • واقعیت مجازی بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی [دوره 40، شماره 677، 1401، صفحه 474-480]
 • واکسن طراحی واکسن مولتی اپی‌توپی بر علیه تریکوموناس واژینالیس با استفاده از ایمونوانفورماتیک [دوره 40، شماره 662، 1401، صفحه 130-138]
 • واکسن نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus [دوره 40، شماره 678، 1401، صفحه 481-489]
 • واکسن کووید-19 مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19 [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 718-728]
 • واکسیناسیون مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19 [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 718-728]
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان [دوره 40، شماره 669، 1401، صفحه 288-294]
 • واکنش‌ها و اثرات جانبی وابسته به داروها فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 857-864]
 • والدین فرایند درک و تجربه‌ی والدین کودکان مبتلا به ملال جنسیتی: یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد گراندد تئوری [دوره 40، شماره 687، 1401، صفحه 699-709]
 • ورزشکاران بررسی یک واریانت در ژن Vitamin D Receptor در جمعیت مرد و زن ورزشکار اهواز با حجم توده‌ی بدنی نرمال در مقایسه با گروه شاهد [دوره 40، شماره 692، 1401، صفحه 851-856]
 • ورزش مبتنی بر مدار تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 890-899]
 • وسایل تثبیت در اعمال ارتوپدی ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست [دوره 40، شماره 675، 1401، صفحه 429-434]
 • وضعیت تأهل کیفیت زندگی زناشویی و ویژگی‌های دموگرافیک مرتبط با آن در سالمندان شهر اصفهان [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1074-1079]
 • وضعیت شناختی تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف [دوره 40، شماره 694، 1401، صفحه 900-907]
 • وکتور‌های ژنتیکی پپتیدهای زیست‌الهام، نسل جدیدی از حامل‌های انتقال ژن [دوره 40، شماره 674، 1401، صفحه 398-411]
 • ونکومایسین شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین [دوره 40، شماره 680، 1401، صفحه 532-538]
 • ونکومایسین مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1044-1051]
 • ویروس سیندبیس ویروس سیندبیس در ایران و کشورهای همجوار- یک مطالعه‌ی مرور سیستماتیک [دوره 40، شماره 682، 1401، صفحه 602-610]
 • ویرولانس ارزیابی توانایی تشکیل بیوفیلم، آنزیم‌های هیدرولیتیک و حساسیت ضد قارچی سلول‌های پلانکتونیک گونه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه‌های بالینی مختلف [دوره 40، شماره 696، 1401، صفحه 942-949]
 • ویژگی‌های جنسی اثرات بازوی وازودپرسور در مقابل بازوی وازوپرسور سیستم رنین- آنژیوتانسین بر تنظیم همودینامیک کلیوی در آسیب ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه؛ تفاوت جنسیت [دوره 40، شماره 668، 1401، صفحه 262-271]

ه

 • هایپرتروفی تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن‌های درگیر در اتوفاژی عضلانی رت‌های نر سالمند [دوره 40، شماره 699، 1401، صفحه 1016-1022]
 • هایپرگلیسمی مایع درمانی با سرم نرمال‌سالین و سرم یک پنجم- چهار پنجم در حین عمل جراحی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و پارامترهای همودینامیک در نوزادان [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 40-47]
 • همودیالیز مقایسه‌ی اثر داروی گیاهی شاتره با گاباپنتین در درمان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی [دوره 40، شماره 697، 1401، صفحه 966-971]
 • همودینامیک مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی [دوره 40، شماره 659، 1401، صفحه 48-54]
 • هموگلوبین Constant Spring هموگلوبینوپاتی‌های نادر زنجیره‌ی آلفا در آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه؛ گزارش چند مورد همراه با نکات تشخیصی [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 693-698]
 • هموگلوبینQ Iran هموگلوبینوپاتی‌های نادر زنجیره‌ی آلفا در آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه؛ گزارش چند مورد همراه با نکات تشخیصی [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 693-698]
 • هموگلوبین Setif هموگلوبینوپاتی‌های نادر زنجیره‌ی آلفا در آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه؛ گزارش چند مورد همراه با نکات تشخیصی [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 693-698]
 • هموگلوبین آریا هموگلوبینوپاتی‌های نادر زنجیره‌ی آلفا در آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه؛ گزارش چند مورد همراه با نکات تشخیصی [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 693-698]
 • هموگلوبین گلیکوزیله مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان [دوره 40، شماره 673، 1401، صفحه 368-374]
 • هموگلوبین گلیکوزیله A تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری [دوره 40، شماره 695، 1401، صفحه 931-941]
 • هموگلوبینوپاتی‌ها هموگلوبینوپاتی‌های نادر زنجیره‌ی آلفا در آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه؛ گزارش چند مورد همراه با نکات تشخیصی [دوره 40، شماره 686، 1401، صفحه 693-698]
 • هیپرتروفی مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی [دوره 40، شماره 666، 1401، صفحه 209-216]
 • هیپوتیروئیدی ارتباط هورمون‌های تیروئیدی با میزان ST-resolution در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه‌ی ST تحت آنژیوپلاستی اولیه [دوره 40، شماره 664، 1401، صفحه 165-171]
 • هیپوناتریمی مایع درمانی با سرم نرمال‌سالین و سرم یک پنجم- چهار پنجم در حین عمل جراحی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و پارامترهای همودینامیک در نوزادان [دوره 40، شماره 658، 1401، صفحه 40-47]
 • هیدروکلوئید مقایسه‎ی تأثیر پانسمان هیدروکلوئید و فیلم شفاف بر پیشگیری از زخم فشاری ناشی از تجهیزات اکسیژن‌تراپی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه [دوره 40، شماره 683، 1401، صفحه 617-623]
 • هیسترکتومی میزان تطابق بین یافته‌های هیستوپاتولوژی کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1067-1073]
 • هیستولوژی میزان تطابق بین یافته‌های هیستوپاتولوژی کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی [دوره 40، شماره 701، 1401، صفحه 1067-1073]

ی

 • یادگیری عمیق روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق [دوره 40، شماره 661، 1401، صفحه 109-114]
 • یادگیری عمیق تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست [دوره 40، شماره 700، 1401، صفحه 1037-1043]
 • یادگیری ماشین طبقه‌بندی و تعیین درجه‌ی تومورهای گلیومای مغز با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین [دوره 40، شماره 665، 1401، صفحه 188-193]