نویسنده = حسین فاضلی
مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان

دوره 40، شماره 685، مهر و آبان 1401، صفحه 654-658

10.48305/jims.v40.i685.0654

شیما سادات فرزانه؛ فاطمه نوروزی؛ حسین فاضلی؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی


بررسی اثر آنتی‌باکتریال نانوذرات مس بر سوش‌های باکتریایی شایع در عفونت‌های بیمارستانی

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 830-842

الهام یوسفی؛ محمد رفیعی‌نیا؛ حسین فاضلی؛ محمد زمان کسائی


جدا سازی و خالص ‌سازی یک باکتریوسین مقاوم به اشعه‌ی ماورای بنفش از سویه‌یDSH20 انتروکوک فاسیوم دارای اثر ضد باکتری لیستریا منوسیتوژنز

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 649-660

داریوش شکری؛ سعیده زاغیان؛ حسین فاضلی؛ سینا مباشری‌زاده؛ بهروز عطایی


بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 493-501

حسین فاضلی؛ طاهره مطلبی‌راد؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حمید سلگی؛ فرزانه نظری


بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک محیطی و بالینی شهر اصفهان در برابر اتامبوتول

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 558-564

طوبی ردایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ شراره مقیم؛ حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ هادی رضایی یزدی؛ فاطمه السادات زرکش اصفهانی


شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2806-2818

حسین فاضلی؛ رضا اکبری؛ شراره مقیم؛ اسداله اسدیان؛ جمال فقیهی نیا؛ حسین صانعیان؛ تهمینه نریمانی


شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا‌های تولید کننده‌ی بتالاکتاماز و دارای مقاومت چندگانه‌ی آنتی‌بیوتیکی

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1365-1374

حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ پیام کبیری؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا عربستانی