نویسنده = وحید شایگان‌نژاد
بررسی سطح سرمی OX40 در بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا در مقایسه با افراد سالم

دوره 34، شماره 386، مرداد و شهریور 1395، صفحه 657-662

پریا علی دادیانی؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ وحید شایگان‌نژاد


مقایسه‌ی تأثیر ممانتین و سدیم والپروات در پیش‌گیری از میگرن مزمن و دوره‌ای

دوره 33، شماره 343، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1157-1167

عباس قربانی؛ وحید شایگان‌نژاد؛ یوسف عارفی؛ بهناز انصاری