کلیدواژه‌ها = Frozen section
بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen section با در نظر گرفتن تشخیص‌ هیستولوژیک نهایی به عنوان استاندارد طلایی در توده‌های سر و گردن

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 222-227

آذر برادران؛ نوشین افشار مقدم؛ منیره معیری؛ محمدرضا معیری؛ پروین رجبی


بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش‌های دایمی در توده های پستان و تخمدان

دوره 34، شماره 375، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 232-237

نوشین افشار مقدم؛ میترا حیدرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی مهرابی کوشکی