کلیدواژه‌ها = کلبسیلا پنومونیه
فراوانی ژن‌های کدکننده‌ی آنزیم‌های بتالاکتامازی AmpC با واسطه‌ی پلاسمید در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه

دوره 31، شماره 249، مهر و آبان 1392، صفحه 1285-1295

علیرضا ژاپونی‌نژاد؛ نسیمه فرد موسوی؛ مژده صفری؛ حمید کاظمیان؛ مهسا طبیب‌نژاد؛ علیرضا آموزنده نوباوه؛ حمید ابطحی؛ احسان الله غزنوی راد


جداسازی و شناسایی سویه‌های انتروباکتریاسه تولید کننده آنزیم کارباپنماز KPC و تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1247-1256

داریوش شکری؛ سینا مباشری‌زاده؛ معصومه نوروزی باروق؛ مجید یاران