بیان نوترکیب پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا A (H1N1) خوکی سویه‌ی ایرانی در رده‌ی سلولی حشره با استفاده از سیستم باکولوویروس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i617.13912

چکیده

مقدمه: ویروس آنفلوانزا، عامل بیماری آنفلوانزا است که به علت ایجاد اپیدمی‌های سالانه در بین طیف وسیعی از میزبان‌ حیوانی و انسانی مورد توجه بوده است. هدف از انجام این مطالعه، بیان مؤثر و قوی پروتئین نوترکیب هماگلوتینین سویه‌ی ایرانی ویروس آنفلوانزا (H1N1)A خوکی در رده‌ی سلولی حشره‌ی Sf9 به کمک سیستم بیانی باکولوویروس بود.
روش‌ها: ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا H1N1 خوکی با پرایمر اختصاصی حاوی توالی آنزیم‌های برشی تکثیر و کلون گردید و سپس به منظور تولید یک بکمید نوترکیب با استفاده از سیستم Bac-to-Bac به سلول DH10Bac‌ انتقال داده شد. بیان و فعالیت پروتئین نوترکیب در سلول با استفاده از تکنیک‌های مولکولی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: تولید ژن هماگلوتینین به طول 1701 جفت‌باز تأیید و سلول حشره بعد از دریافت بکمید نوترکیب، پروتئینی به وزن تقریبی 66 کیلودالتون را بیان نمود. اندازه‌ی سلول‌های آلوده شده و هسته‌ آن‌ها افزایش یافت و با ایجاد ظاهر گرانولار، از سطح فلاسک کشت سلول جدا شدند. پس از گذشت 48 ساعت از عفونت، سلول‌های آلوده، با جذب گلبول‌های قرمز جوجه، به شکل تجمعات سلولی ظاهر شدند. عدم تشکیل کلامپ سلولی، نشان از صحت آزمون و مهار فعالیت همادسورپشن بود. مقدار پروتئین حاصل معادل 76/10 میکروگرم بر 100 میکرولیتر معادل 1/0 میلی‌گرم/میلی‌لیتر گزارش شد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج سیستم بیانی باکولوویروس، قادر به بیان پروتئین نوترکیب در سلول حشره بود و بنابراین، راه حل مناسبی برای جایگزین کردن آن به عنوان نسل جدید واکسن به جای واکسن‌های مبتنی بر تخم مرغ و یا کشت سلول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recombinant Expression of Hemagglutinin Protein of Iranian Swine influenza A (H1N1) in the Insect Cells Using Baculovirus System

چکیده [English]

Background: Influenza virus, which is a decisive agent of influenza, attracted interest because of the event of the annual epidemic among a wide range of animal and human hosts. This study aimed to express the hemagglutinin protein of Iranian swine Influenza A (H1N1) through a baculovirus system in SF9 cells to produce a new recombinant vaccine.
Methods: Hemagglutinin gene of Swine H1N1 virus was amplified with specific primers containing restriction enzymes site, and then cloned. Afterward, the vector was transformed to DH10Bac using Bac-to-Bac system in order to produce a recombinant bacmid. Hemagglutinin expression and its biological activity were assessed using molecular and immunization tests.
Findings: The target rHA in length, 1710 bp, was produced and expressed in transfected SF9 cells with a size of ~66 kDa. The infected cells expanded in size and their nucleus, and desiccated from the surface of the cell culture as a granular. They could absorb chick red blood cells (RBCs), and appear as cell aggregates forty-eight post-infection. The fact that infected cells were unable to form cell clamp showed the test's accuracy and inhibition of hemodesorption activity. The amount of protein obtained was 10.76 µg/100 µl, equal to 0.1 mg/ml.
Conclusion: The baculovirus expression system could express the recombinant protein in the insect cell. Therefore, it may be a well-suited alternative to produce a new generation of the vaccine instead of egg-based and cell-culture-based generation vaccines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influenza A virus, H1N1 subtype
  • Hemagglutinin
  • Insecta
  • Baculoviridae
  • Vaccines