جابه‌جایی کامل احشاء و آپاندیسیت حاد

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، تهران

2 متخصص زنان و مامایی، گروه زنان و مامایی، بیمارستان مفتح، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

3 متخصص داخلی، گروه جراحی، بیمارستان مفتح، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مقدمه:
در بالغین جابه‌جایی احشاء اغلب در طی یک تصویر برداری در اورژانس‌های حاد جراحی تشخیص داده می‌شود. در این پژوهش یک مورد آپاندیسیت حاد در یک خانم، که از وجود این ناهنجاری خود بی‌اطلاع بود، گزارش می‌شود .
گزارش مورد:
بیمار دختر 16 ساله‌ای بود که با شکایت درد شکمی شدید پذیرش شد. پس از معاینه‌ی بالینی، بیمار مبتلا به آپاندیسیت حاد تشخیص داده شد. در لاپاراتومی با شناسایی یک آپاندیس ملتهب در سمت چپ بدن، تشخیص آپاندیسیت تأیید و همچنین وجود ناهنجاری نادر جابه‌جایی احشاء مطرح گردید. مطالعات تصویر برداری بعدی تشخیص جابه‌جایی احشاء را تأیید کرد. بیمار با موفقیت آپاندکتومی را پشت سر گذاشت. علاوه بر این، بیمار یک کیست هموراژیک در تخمدان راست خود داشت که حین لاپاراتومی خارج گردید. بهبودی بعد از عمل بدون مشکل خاصی صورت گرفت. از آن جایی که گاهی بررسی‌های بالینی و مطالعات تصویر برداری در شناسایی جابه‌جایی احشاء با مشکل مواجه می‌شوند، لاپاراسکوپی یا لاپاراتومی در شناسایی و درمان اورژانس‌های جراحی حاد، به طور سریع و مؤثری، کمک کننده هستند.

واژگان کلیدی: ناهنجاری‌های مادرزادی، جابه‌جایی کامل احشاء، آپاندیسیت، لاپاراتومی.

عنوان مقاله [English]

Acute Appendicitis and Situs Inversus Totalis

نویسندگان [English]

  • Shirin Shahbazi 1
  • Bita Badehnush 2
  • Mansour Mehrzad 3
  • Shiva Siahbazi 4
1 MSc, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Pishva Varamin Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Gynacologist, Department of Obstetrics and Gynacology, Shahid Mofateh Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
3 Internist, Department of Surgery, Shahid Mofateh Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
4 MSc Student of Midwifery, Tarbiyat Moddares University, Tehran
چکیده [English]

Background:
Situs inversus is often detected incidentally in adults during imaging for an acute surgical emergency. We present a case of acute appendicitis in an adult who was previously unaware about his situs anomaly. A laparoscopic approach is helpful to deal with this condition.

Case Report: A 16-year-old girl was admitted with history of acute abdominal pain. Clinically, she was diagnosed as acute appendicitis without any localized peritonitis. Subsequent imaging studies and lapartomy confirmed the diagnosis of situs inversus and acute left-sided appendicitis. She successfully underwent laparotomic appendectomy. Her postoperative recovery was uneventful. Morever, the patient had lagre and hemorragic cytes in every two ovaries that excisioned during the operation. Technically, more challenging because of the reverse laparoscopic view of the anatomy, the laparoscopic diagnosis and management of acute appendicitis is indicated in situs inversus.

Key words: Congenital Anomaly, Situs inversus totalis, Appendicitis, Laparotomy.