بررسی مقایسه‌ای اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روش‌های درمانی در درمان افسردگی که در طی چند ساعت یا چند روز تأثیر می‌کنند و دارای اثری پایدار هستند، تأثیر بزرگی بر افزایش بهداشت عمومی خواهند داشت. هدف مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی الکتروشوک درمانی و کتامین تزریقی بر کنترل و عود علایم مبتلایان به افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک بود. روش‌ها: 35 بیمار بیشتر از 18 سال مبتلا به افسردگی که برای الکتروشوک درمانی واجد شرایط بودند، در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. 16 بیمار کتامین تزریقی به مقدار 5/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند و 16 بیمار دیگر تحت درمان الکتروشوک قرار گرفتند. تمامی بیماران رژیم‌های درمانی را طی 6 جلسه در مدت 3 هفته دریافت نمودند. نمره‌ی افسردگی بیمارن با استفاده از پرسش‌نامه‌ی Hamilton قبل از درمان، در جلسات درمان و یک هفته، 1، 2 و 3 ماه پس از درمان ارزیابی شد. نمره‌ی حافظه‌ی بر اساس آزمون Wechsler نیز 1 هفته، 1 و 3 ماه پس از درمان در بیماران ارزیابی گردید.یافته‌ها: نمره‌ی افسردگی Hamilton در هر دو گروه در طول درمان بهبود یافت. بر اساس آزمون Hamilton در گروه الکترو شوک کاهش بیشتری پس از درمان ایجاد شد، هر چند این تفاوت بین گروه‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود. نمره‌ی حافظه‌ی Wechsler در طی 3 ماه پی‌گیری در گروه کتامین افزایش داشت، ولی در گروه الکتروشوک درمانی کاهش داشت، اما این تفاوت بین گروه‌ها‌ معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از بهبود حافظه‌ی بیماران تحت درمان با کتامین تزریقی بود. هر چند نمره‌ی افسردگی Hamilton در درمان الکتروشوک در دوره‌ی طولانی مدت بهتر از درمان با کتامین تزریقی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intravenous Ketamine Therapy vs. Electroconvulsive Therapy in Depressive Cases

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Kheirabadi 1
 • Maryam Vafaie 2
 • Abbas Attari 3
1 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pharmacological strategies with rapid antidepressant effects lasting for hours or even a few days would have an enormous impact on public health. The objective of this study was to compare intravenous ketamine therapy and electroconvulsive therapy in depressive patients.Methods: A total number of 32 depressive patients aged 18 and over, who were candidates for electroconvulsive therapy, were assessed in two groups of 16. The first group received intravenous ketamine therapy (0.5 mg/kg) while the second underwent electroconvulsive therapy (ECT). Six sessions of treatment were performed during 3 weeks. The Hamilton depression rating scale (HDRS) was used before treatment, at therapy sessions, and one week, as well as 1, 2, and 3 months after the treatment. In addition, Wechsler adult intelligence scale (WAIS) was employed before and 1 and 3 months after treatment.Findings: Although the HDRS scores improved in both groups after treatment, the reductions were insignificantly more in the ECT group. Three months after the treatment, the WAIS scores increased in the ketamine group but decreased in the ECT group. However, the deference was not significant. Conclusion: The results of this study showed that intravenous ketamine therapy improved the WAIS scores after treatment. However, long term effects of ECT on reducing HDRS scores were more than ketamine therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electroconvulsive
 • Ketamine
 • Depressive
 • HDRS
 1. Hashimoto K. Emerging role of glutamate in the pathophysiology of major depressive disorder. Brain Res Rev 2009; 61(2): 105-23.
 2. Sadock BJ, Sadock VA. Mood disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Synopsis of Psychiatry.Philadelphia: Williams & Wilkins; 2007. p. 530.
 3. Sadock BJ, Sadock VA. Biological therapies. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Synopsis of Psychiatry.Philadelphia: Williams & Wilkins; 2007. p. 1117-24.
 4. Goforth HW, Holsinger T. Rapid relief of severe major depressive disorder by use of preoperative ketamine and electroconvulsive therapy. J ECT 2007; 23(1): 23-5.
 5. Zarate CA, Jr., Singh JB, Carlson PJ, Brutsche NE, Ameli R, Luckenbaugh DA, et al. A randomized trial of an N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression. Arch Gen Psychiatry 2006; 63(8): 856-64.
 6. Aan het RM, Collins KA, Murrough JW, Perez AM, Reich DL, Charney DS, et al. Safety and efficacy of repeated-dose intravenous ketamine for treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 2010; 67(2): 139-45.
 7. Rasmussen KG, Jarvis MR, Zorumski CF. Ketamine anesthesia in electroconvulsive therapy. Convuls Ther 1996; 12(4): 217-23.
 8. Okamoto N, Nakai T, Sakamoto K, Nagafusa Y, Higuchi T, Nishikawa T. Rapid antidepressant effect of ketamine anesthesia during electroconvulsive therapy of treatment-resistant depression: comparing ketamine and propofol anesthesia. J ECT 2010; 26(3): 223-7.
 9. Machado-Vieira R, Salvadore G, Diazgranados N, Zarate CA, Jr. Ketamine and the next generation of antidepressants with a rapid onset of action. Pharmacol Ther 2009; 123(2): 143-50.
 10. Sharaz S, Ghaziani T. Comprehensive Book on Iran's Oficial Drugs. Tehran: Teimorzadeh; 2005.
 11. McDaniel WW, Sahota AK, Vyas BV, Laguerta N, Hategan L, Oswald J. Ketamine appears associated with better word recall than etomidate after a course of 6 electroconvulsive therapies. J ECT 2006; 22(2): 103-6.
 12. Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960; 23: 56-62.
 13. MacPherson RD, Loo CK. Cognitive impairment following electroconvulsive therapy--does the choice of anesthetic agent make a difference? J ECT 2008; 24(1): 52-6.
 14. Krystal AD, Weiner RD, Dean MD, Lindahl VH, Tramontozzi LA, III, Falcone G, et al. Comparison of seizure duration, ictal EEG, and cognitive effects of ketamine and methohexital anesthesia with ECT. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2003; 15(1): 27-34.