نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 فلوشیپ، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین الگوهای الکتروانسفالوگرافیک (Electroencephalography یا EEG) تشنج با نتیجه‌ی جراحی در بیماران مبتلا به صرع اکستراتمپورال مقاوم به درمان بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت هم‌گروهی گذشته‌نگر بر روی بیمارانی که در سال‌های 94-1390 در مرکز صرع بیمارستان کاشانی اصفهان با تشخیص صرع اکستراتمپورال مورد بررسی و جراحی صرع قرار گرفتند، انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و بالینی، یافته‌های تصویربرداری و نیز یافته‌های به دست آمده در حین ویدئو-EEG مانیتورینگ، بیماران ثبت شدند و ارتباط بین یافته‌ها و نتیجه‌ی یک ساله‌ی جراحی مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه، 91 تشنج از 27 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. 5/49 درصد از تشنجات در حین خواب رخ دادند. ژنرالیزاسیون ثانویه در 4/15 درصد از تشنجات مشاهده شد. شایع‌ترین الگوی اولیه در EEG حین تشنج، امواج تتای ریتمیک و شایع‌ترین الگوی تأخیری، امواج اسپایک یا شارپ ریتمیک بودند. نتیجه‌ی مطلوب جراحی پس از یک سال، در 1/74 درصد بیماران گزارش گردید. سن کمتر از 35 سال در زمان جراحی، نیاز به مصرف تعداد کمتر داروهای ضد تشنج و بروز تغییرات EEG قبل از علایم بالینی تشنج، با نتیجه‌ی جراحی مطلوب همراه بود و ژنرالیزاسیون ثانویه و تشنجات حین خواب در بیماران با نتیجه‌ی نامطلوب به میزان بیشتری مشاهده شدند.نتیجه‌گیری: یافته‌های بالینی و الکتروانسفالوگرافی به دست آمده در حین ویدئو-EEG مانیتورینگ، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در زمینه‌ی پیش‌آگهی بیماران مبتلا به صرع اکستراتمپورال ارایه نماید. انجام مانیتورینگ اینتراکرانیال و مطالعات با حجم نمونه‌ی بالاتر، منجر به نتایج دقیق‌تری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognostic Role of Ictal Electroencephalographic Patterns in Extratemporal Epilepsy Surgery

نویسندگان [English]

 • Jafar Mehvari-Habibabadi 1
 • Mohamad Zare 2
 • Majid Barakatain 2
 • Reza Basiratnia 3
 • Nasim Tabrizi 4
1 Associate Professor, Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Fellowship, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to investigate the correlation of ictal onset patterns in scalp electroencephalography (EEG) in patients with refractory extratemporal lobe epilepsy with postsurgical outcome.Methods: This was a retrospective cohort study conducted between 2011 and 2015 in Kashani Epilepsy Center, Isfahan, Iran, enrolling patients with refractory extratemporal epilepsy who underwent presurgical evaluation. Demographic, clinical, and imaging data, and also ictal findings during video-EEG monitoring were reviewed. The correlation between preoperative findings and 1-year postsurgical outcome was analyzed.Findings: We reviewed 91 seizures of 27 patients. 49.5% of seizures were sleep-related. Secondary generalization occurred during 15.4% of seizures. The most common EEG pattern at ictal onset and the most frequent late pattern were rhythmic theta and rhythmic spike/sharp, respectively. Favorable 1-year outcome was observed in 74.1% of patients. Age of less than 35 years, lower number of antiepileptic drugs, and occurrence of EEG changes before clinical signs of seizure were more common in patients with favorable outcome. Secondary generalization and sleep-related seizures frequently associated with unfavorable postsurgical outcome.Conclusion: Clinical and EEG findings during video-EEG monitoring can provide valuable information regarding postsurgical prognosis in patients with extratemporal lobe epilepsy. However, in order to reach a more accurate conclusion, intracranial monitoring and larger studies are required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epilepsy
 • Electroencephalography
 • Surgery
 • Prognosis
 1. Zakaria T, Noe K, So E, Cascino GD, Wetjen N, Van Gompel JJ, et al. Scalp and intracranial EEG in medically intractable extratemporal epilepsy with normal MRI. ISRN Neurol 2012; 2012: 942849.
 2. Monnerat BZ, Velasco TR, Assirati JA, Jr., Carlotti CG, Jr., Sakamoto AC. On the prognostic value of ictal EEG patterns in temporal lobe epilepsy surgery: A cohort study. Seizure 2013; 22(4): 287-91.
 3. Jeha LE, Najm I, Bingaman W, Dinner D, Widdess-Walsh P, Luders H. Surgical outcome and prognostic factors of frontal lobe epilepsy surgery. Brain 2007; 130(Pt 2): 574-84.
 4. Shi J, Lacuey N, Lhatoo S. Surgical outcome of MRI-negative refractory extratemporal lobe epilepsy. Epilepsy Res 2017; 133: 103-8.
 5. Morgan VL, Englot DJ, Rogers BP, Landman BA, Cakir A, Abou-Khalil BW, et al. Magnetic resonance imaging connectivity for the prediction of seizure outcome in temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2017; 58(7): 1251-60.
 6. Harward SC, Chen WC, Rolston JD, Haglund MM, Englot DJ. Seizure outcomes in occipital lobe and posterior quadrant epilepsy surgery: A systematic review and meta-analysis. Neurosurgery 2017. [Epub ahead of print].
 7. Alonso-Vanegas MA, San-Juan D, Buentello Garcia RM, Castillo-Montoya C, Senties-Madrid H, Mascher EB, et al. Long-term surgical results of supplementary motor area epilepsy surgery. J Neurosurg 2017. [Epub ahead of print].
 8. Paglioli E, Palmini A, Paglioli E, da Costa JC, Portuguez M, Martinez JV, et al. Survival analysis of the surgical outcome of temporal lobe epilepsy due to hippocampal sclerosis. Epilepsia 2004; 45(11): 1383-91.
 9. Kelemen A, Barsi P, Eross L, Vajda J, Czirjak S, Borbely C, et al. Long-term outcome after temporal lobe surgery--prediction of late worsening of seizure control. Seizure 2006; 15(1): 49-55.
 10. Mosewich RK, So EL, O'Brien TJ, Cascino GD, Sharbrough FW, Marsh WR, et al. Factors predictive of the outcome of frontal lobe epilepsy surgery. Epilepsia 2000; 41(7): 843-9.
 11. Ferrier CH, Engelsman J, Alarcon G, Binnie CD, Polkey CE. Prognostic factors in presurgical assessment of frontal lobe epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66(3): 350-6.
 12. Janszky J, Jokeit H, Schulz R, Hoppe M, Ebner A. EEG predicts surgical outcome in lesional frontal lobe epilepsy. Neurology 2000; 54(7): 1470-6.
 13. Jeha LE, Najm IM, Bingaman WE, Khandwala F, Widdess-Walsh P, Morris HH, et al. Predictors of outcome after temporal lobectomy for the treatment of intractable epilepsy. Neurology 2006; 66(12): 1938-40.
 14. Tuunainen A, Nousiainen U, Mervaala E, Pilke A, Vapalahti M, Leinonen E, et al. Postoperative EEG and electrocorticography: relation to clinical outcome in patients with temporal lobe surgery. Epilepsia 1994; 35(6): 1165-73.
 15. Assaf BA, Ebersole JS. Visual and quantitative ictal EEG predictors of outcome after temporal lobectomy. Epilepsia 1999; 40(1): 52-61.
 16. Sirin NG, Gurses C, Bebek N, Dirican A, Baykan B, Gokyigit A. A quadruple examination of ictal EEG patterns in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: onset, propagation, later significant pattern, and termination. J Clin Neurophysiol 2013; 30(4): 329-38.
 17. Dericioglu N, Saygi S. Ictal scalp EEG findings in patients with mesial temporal lobe epilepsy. Clin EEG Neurosci 2008; 39(1): 20-7.
 18. Pataraia E, Lurger S, Serles W, Lindinger G, Aull S, Leutmezer F, et al. Ictal scalp EEG in unilateral mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia 1998; 39(6): 608-14.
 19. Jin K, Nakasato N. Ictal pattern on scalp EEG at onset of seizure in temporal lobe epilepsy: Old and new problems for epileptologists. Clin Neurophysiol 2016; 127(2): 987-8.
 20. Malter MP, Bahrenberg C, Niehusmann P, Elger CE, Surges R. Features of scalp EEG in unilateral mesial temporal lobe epilepsy due to hippocampal sclerosis: Determining factors and predictive value for epilepsy surgery. Clin Neurophysiol 2016; 127(2): 1081-7.
 21. Lee RW, Worrell GA. Dorsolateral frontal lobe epilepsy. J Clin Neurophysiol 2012; 29(5): 379-84.
 22. Worrell GA, So EL, Kazemi J, O'Brien TJ, Mosewich RK, Cascino GD, et al. Focal ictal beta discharge on scalp EEG predicts excellent outcome of frontal lobe epilepsy surgery. Epilepsia 2002; 43(3): 277-82.
 23. Luders H, Acharya J, Baumgartner C, Benbadis S, Bleasel A, Burgess R, et al. Semiological seizure classification. Epilepsia 1998; 39(9): 1006-13.
 24. Engel J, Jr, Van Ness PC, Rasmussen TB, Ojemann LM. In: Engel J, Jr, editor. Outcome with respect to epileptic seizures. Surgical treatment of the epilepsies. New York, NY: Raven Press; 1993. p. 609-21.
 25. Kazemi NJ, So EL, Mosewich RK, O'Brien TJ, Cascino GD, Trenerry MR, et al. Resection of frontal encephalomalacias for intractable epilepsy: Outcome and prognostic factors. Epilepsia 1997; 38(6): 670-7.
 26. Asadollahi M, Sperling MR, Rabiei AH, Asadi-Pooya AA. Drug-resistant parietal lobe epilepsy: clinical manifestations and surgery outcome. Epileptic Disord 2017; 19(1): 35-9.
 27. Binder DK, Von Lehe M, Kral T, Bien CG, Urbach H, Schramm J, et al. Surgical treatment of occipital lobe epilepsy. J Neurosurg 2008; 109(1): 57-69.
 28. Spencer SS, Berg AT, Vickrey BG, Sperling MR, Bazil CW, Shinnar S, et al. Predicting long-term seizure outcome after resective epilepsy surgery: The multicenter study. Neurology 2005; 65(6): 912-8.
 29. Cascino GD. Surgical treatment for extratemporal epilepsy. Curr Treat Options Neurol 2004; 6(3): 257-62.
دوره 35، شماره 442 - شماره پیاپی 442
مهر و آبان 1396
صفحه 1013-1021
 • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401