بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 14-11 ساله‌ی استان اصفهان در سال 1394

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش حوادث در میان دانش‌آموزان با توجه به پیشرفت تکنولوژی ایجاب می‌کند که موضوع سلامت فردی دانش‌آموزان از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 14-11 ساله در استان اصفهان در سال 1394 طراحی و اجرا گردید.روش‌ها: این مطالعه، قسمتی از طرح گرانت به شماره‌ی 188169 بود که به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 3242 دانش‌آموز به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی از قبل تهیه شده‌ی معاونت بهداشتی استان اصفهان بود که توسط پرسشگر آموزش دیده تکمیل گردید.یافته‌ها: فراوانی وقوع حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در طی یک سال 8/29 درصد بود. وقوع حادثه با جنسیت پسر ارتباط معنی‌داری داشت (01/0 = P). بیشترین قسمت‌های آسیب دیده، اندام‌ها (6/80 درصد) بودند و حوادث بیشتر در حیاط مدرسه (2/19 درصد) و به علت زمین خوردن (0/52 درصد) ایجاد شده بود. پرتاب کردن اشیا به سمت همدیگر (02/0 = P، 29/5 = Odds ratio یا OR) و پشت پا زدن به دوستان در مسیر مدرسه (04/0 = P، 30/4 = OR)، بیشترین سهم را در وقوع حوادث داشتند.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که فراوانی وقوع حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در حدود دو برابر بیشتر از فراوانی وقوع حوادث در یک سال در چین ولی کمتر از سطح کشوری است. وقوع حادثه در پسران به صورت معنی‌‌دار بیشتر بود. بنابراین توصیه می‌شود، برای کاهش سوانح و حوادث بهتر است به دانش‌آموزان به خصوص پسران توجه ویژه‌ای گردد و رفتارهای فیزیکی آنان با آموزش‌های مناسب رفتاری در جهت فعالیت‌های سالم و کم خطر هدایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Accidents Occurrence and Associated Risk Factors among 11-14-Year-Old Children in Isfahan Province, Iran, in Year 2015

نویسندگان [English]

 • Narges Motamedi 1
 • Ali Poordashtianyazdi 2
 • Armindokht Shahsanai 1
 • Ziba Farajzadegan 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Increased rate of accidents among students on a hand, and progression of technology on the other hand, demonstrate the necessity of individual health assessment among them. The current study aimed to assess the frequency of accident (traffic and non-traffic) occurrence and its associated risk factors among 11-14-year-old students in Isfahan Province, Iran, in year 2015.Methods: The current study was part of a grant plan (coded 188169) done as a cross-sectional descriptive study on 3242 students who were selected using multi-stage cluster sampling method. The data were recruited using a questionnaire conducted by the Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences, which was filled by a trained interviewer.Findings: The incidence of traffic and non-traffic accidents was 29.8% over a year. Accident occurrence was in association with male gender (P = 0.01). The limbs were the most injured organs (80.6%), and accidents mostly took place at school yard (19.2%) following falling (52.0%). Throwing object toward each other [odds ratio (OR): 5.29; P = 0.02) or lame taking in the way to school (OR: 4.30; P = 0.04) were the most prevalent causes of accidents.Conclusion: Our findings showed that the incidence of accidents (traffic and non-traffic) was about twice as much as the incidence in one year in China, and of course less than the national level in Iran. The incidence was significantly higher in boys. Therefore, it is recommended to pay special attention to students, especially boys, to reduce accidents, and to give them appropriate behavioral education for healthy and low-risk activities.

 1. Akbari ME, Naghavi M, Soori H. Epidemiology of deaths from injuries in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2006; 12(3-4): 382-90.
 2. Malekifar A, Nazari SH, Ghadirzadeh MR. Epidemiology of deaths due to traffic accidents in Kermanshah province. J Kerman Univ Med Sci 2012; 19(6): 327-33. [In Persian].
 3. Omidi S, Farmanbar R, Mokhtarpour S. The effect of educational intervention based on precede-proceed model on promoting traffic safety behaviors in primary schools students of Tabriz in 2014. J Educ Community Health 2016; 2(4): 48-56. [In Persian].
 4. Tavazohi H, Hosseini L, Arti S, Heidari K, Nobari RF, Farajzadegan Z, et al. The status of school events in middle school students in Isfahan Province. Int J Prev Med 2014; 5(Suppl 2): S159-S164.
 5. Dalvi Q. Review paper. Transport Reviews 2004; 24(3): 365-76.
 6. Neghab M, Rajaei FA, Habibi M, Choobineh A. Home accidents in rural and urban areas of Shiraz, 2000-02. East Mediterr Health J 2006; 12(6): 824-33.
 7. Steinberg L. Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. Curr Dir Psychol Sci 2007; 16(2): 55-9.
 8. Wethington HR, Hahn RA, Fuqua-Whitley DS, Sipe TA, Crosby AE, Johnson RL, et al. The effectiveness of interventions to reduce psychological harm from traumatic events among children and adolescents: A systematic review. Am J Prev Med 2008; 35(3): 287-313.
 9. Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh M, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Popul Health Metr 2009; 7: 9.
 10. Holm A, Jaani J, Eensoo D, Piksoot J. Pedestrian behaviour of 6th grade Estonian students: Implications of social factors and accident-prevention education at school. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav 2018; 52: 112-9.
 11. Ma W, Nie S, Xu H, Xu Y, Xie H. Nonfatal child pedestrian injury in two urban cities of Guangdong Province, China: Results from a cross-sectional survey. Biomed Environ Sci 2011; 24(4): 335-42.
 12. Hu M, Hu GQ, Sun ZQ, He X. Epidemiological survey of the prevalence of non-fatal injury among children aged 5-14 years in China. Biomed Environ Sci 2012; 25(4): 407-12.
 13. Memarzadeh M, Hoseinpour M, Sanjary N, Karimi Z. A study on trauma epidemiology in children referred to Isfahan Alzahra Hospital during 2004-7. Feyz 2011; 14(5): 488-93. [In Persian].
 14. Mirzaie M, Chehrzad M, Shafipuor Z. Compare the practice of infants' parents regarding prevention of accidents in rural and urban area in Rasht. J Holist Nurs Midwifery 2005; 15(2): 55-60. [In Persian].
 15. Rezapur-Shahkolai F, Afshari M, Moghimbeigi A, Hazavehei SMM. Home-related injuries among under-five-year children and mothers' care regarding injury prevention in rural areas. Int J Inj Contr Saf Promot 2017; 24(3): 354-62.
 16. Karande N, Shah P, Bhatia M, Lakade L, Bijle MN, Arora N, et al. Assessment of awareness amongst school teachers regarding prevention and emergency management of dentoalveolar traumatic injuries in school children in Pune City, before and 3 months after dental educational program. J Contemp Dent Pract 2012; 13(6): 873-7.
 17. Mei L. A review of the research on school accident. Proceedings of the International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2018); 2018 Mar 29-30; Moscow, Russia. Paris, France: Atlantis Press; 2018.
 18. Abdolvand M, Bahadori A, Khodakarim S, Farsar AR, Golmohammadi A, Safaei A. Evaluation of accidents and incidents at injury registered in medical centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences (2012-2013). Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2014; 2(5): 309-316.