یک مورد پیودرما گانگرنوزوم در خانم 43 ساله‌ی پیوند کبد با سابقه‌ی سیروز صفرای اولیه

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 پزشک عمومی، گروه بیماری‌های عفونی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات پسوریازیس، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 مرکز تحقیقات بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: پیودرما گانگرنوزوم (Pyoderma gangrenosum یا PG)، یک بیماری التهابی پوستی نادر می‌باشد که به دلیل شباهت بیماری با سایر ضایعات پوستی، تشخیص آن دشوار است. در پژوهش حاضر، یک مورد PG در ناحیه‌ی ساق پای راست ارایه شد.گزارش مورد: خانم 43 ساله‌ای در اسفند ماه سال 1399 با زخم دردناک در ناحیه‌ی ساق پای راست که پس از ترومای موضعی از 6 ماه قبل ایجاد شده بود، در بخش عفونی بیمارستان سینای همدان بستری شد. زخم بیمار دارای ترشحات چرکی و نقاط خونریزی دهنده بود. همچنین، بیمار سابقه‌ی پیوند کبد از ده سال پیش به دلیل سیروز صفراوی اولیه داشت و از مرداد سال 1399 به کولیت اولسراتیو مبتلا شده بود. وی به دلیل کم‌خونی، هر 6 ماه یک بار تزریق خون انجام می‌داد. بیوپسی از زخم بیمار انجام شد و نمونه برای کشت باکتری و هیستوپاتولوژی ارسال گردید. انتروکوک در کشت باکتری مشاهده گردید و هیستوپاتولوژی به نفع PG بود. درمان با وانکومایسین تزریقی و پردنیزولون خوراکی آغاز شد و ضایعه به طور کامل پس از سه هفته بهبود یافت. سه ماه بعد، بیمار مجدد ویزیت و عود ضایعه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: پزشکان باید تشخیص PG را در زخم‌های نکروتیک به دنبال ترومای موضعی به ویژه در مبتلایان به بیماری‌های سیستمیک در نظر داشته باشند تا هرچه سریع‌تر درمان مناسب را آغاز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pyoderma Gangrenosum in a 43-Year-Old Liver Transplant Woman with a History of Primary Biliary Cirrhosis

نویسندگان [English]

 • Fariba Keramat 1
 • Mehran Behnam 2
 • Pedram Alirezaei 3
 • Ali Saadatmand 4
1 Professor, Brucellosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 General Practitioner, Department of Infectious Diseases, Sina Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Psoriasis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Brucellosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background: Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare inflammatory skin disease. Due to the similarity of the disease with other skin lesions, it is difficult to diagnose it. Herein, we report an interesting case of PG on the right leg.Case Report: A 43-year-old woman admitted to the infectious ward of Sina hospital (Hamadan, Iran) in March 2021with a painful ulcer on her right leg from 6 months before following trauma. The wound had a purulent discharge and bleeding spots. The patient also had a history of liver transplantation due to primary biliary cirrhosis ten years before, and was diagnosed with ulcerative colitis in August 2020. She had a blood transfusion every 6 months due to anemia. A skin biopsy was obtained from the patient's ulcer, and the specimen was sent for bacterial culture and histopathology. Enterococci were seen in culture, and the histopathology was in favor of PG. Treatment with parenteral vancomycin and oral prednisolone was started, and the lesion cleared almost completely after three weeks. Three months later, the patient was visited again and no recurrence was observed.Conclusion: Clinicians should consider the diagnosis of PG in necrotic ulcers following local trauma, especially in patients with associated systemic diseases, in order to start the appropriate treatment as soon as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liver transplant
 • Pyoderma gangrenosum
 • Ulcerative colitis
 1. Ruocco E, Sangiuliano S, Gravina AG, Miranda A, Nicoletti G. Pyoderma gangrenosum: An updated review. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(9): 1008-17.
 2. Crowson AN, Mihm MC, Magro C. Pyoderma gangrenosum: A review. J Cutan Pathol 2003; 30(2): 97-107.
 3. Callen JP, Jackson JM. Pyoderma gangrenosum: An update. Rheum Dis Clin North Am 2007; 33(4): 787-802.
 4. Vignon-Pennamen MD, Zelinsky-Gurung A, Janssen F, Frija J, Wallach D. Pyoderma gangrenosum with pulmonary involvement. Arch Dermatol 1989; 125(9): 1239-42.
 5. Wall LB, Stern PJ. Pyoderma gangrenosum. J Hand Surg Am 2012; 37(5): 1083-5.
 6. O'Loughlin S, Perry HO. A diffuse pustular eruption associated with ulcerative colitis. Arch Dermatol 1978; 114(7): 1061-4.
 7. Brown TS, Marshall GS, Callen JP. Cavitating pulmonary infiltrate in an adolescent with pyoderma gangrenosum: A rarely recognized extracutaneous manifestation of a neutrophilic dermatosis. J Am Acad Dermatol 2000; 43(1 Pt 1): 108-12.
 8. Lemos AC, Aveiro D, Santos N, Marques V, Pinheiro LF. Pyoderma gangrenosum: An uncommon case report and review of the literature. Wounds 2017; 29(9): E61-E69.
 9. George C, Deroide F, Rustin M. Pyoderma gangrenosum - a guide to diagnosis and management. Clin Med (Lond) 2019; 19(3): 224-8.
 10. Hasselmann DO, Bens G, Tilgen W, Reichrath J. Pyoderma gangrenosum: clinical presentation and outcome in 18 cases and review of the literature. J Dtsch Dermatol Ges 2007; 5(7): 560-4.
 11. Mirnezami M. Pyoderma gangrenosum in a patient with autoimmune haemolytic anemia. J Arak Univ Med Sci 2009; 11(4): 113-7. [In Persian].
 12. Reichrath J, Bens G, Bonowitz A, Tilgen W. Treatment recommendations for pyoderma gangrenosum: An evidence-based review of the literature based on more than 350 patients. J Am Acad Dermatol 2005; 53(2): 273-83.
 13. Ormerod AD, Thomas KS, Craig FE, Mitchell E, Greenlaw N, Norrie J, et al. Comparison of the two most commonly used treatments for pyoderma gangrenosum: results of the STOP GAP randomised controlled trial. BMJ 2015; 350: h2958.